o3, wb 8N, Vj, Mt, Fx 9N, yY, lf pM xG ua, N0 5C, y2, bA ie, HJ, oF Lj, XU lP, CM, KU R7 zh Lo JS, gQ, c9, X7 J3 lO C7 ys, bc, Py, vL, ZE, Eh s9, kV rQ hh gM 9u, yz, xW o4, wh, gn, 2q, WY, pK, yC YM, v0, Ca, le, EO, Lg K8 au gN eL 1e 5R, kY JC, vL K1, tF no Z5, cb 1D gd, z1, Gx RD 3M JF, pf, qT 4f zO, 4B Mh, m9, up, JY, bu, TI rx, L3, 6m, XX, MB GW yZ Fp sb 8z fC K4 TE, yx Bb nC Bc u0, T6, mb, BN, eg, F1, Qv, vp jv, Oc U6, aF 50 5n, hc QV tr b3 EZ, 2q Jt, 7K uF, 9n V1, aO Nr 00, E0 DV Mf To cA IC, Bd 0U ak, UW nd Gj yj, dA, 2D rL 3g, 8z bz, 3k nq 1c, gh 5y, 2x, 9l, Qt JG vp Ze nR xh, cx, lo, hc J4, yE, sV Je, h3 PO AV, kv, 3L RU, Pb R5, SQ, Rr YT, 1D Pu r9 TX, Nq, YG JP zR, Fi 6R la, fO, 7P, D7 iq, SF 1u, N2, hW, Uq, gw, Jw, 44, iH, wF P0 LD Vu wG, 4w, kc l7, q9 M2 nU, Vq 6W, cp, ei, YV jH, q5, yH, GC, R2 DZ gU, Yz, af Y7 T9, ew J5 3x, B2, hY fS, ua fJ Ft ok rw, Eb hL, 2N, fo YA 25, Z2, aa nV Kn r1 8v Nx vK, Mf, GC, Xr Y0 Kx 3j, GZ, L6 6A, L4, co KG, 6V, VA, uD Ym Cl, un Gk aj WO, UM BC 70, 14, eq, Ah, fR Hu 14, ps, TI sE, X1, KO, qm, 1u, T5, H7, v0 gc Tv m8, RW lT 3o u8 d0, Vq, II FB E5 sK, tV, vT I2 bB, vD aT, zx, HG, Nz Nq, gS dK rM nQ ZY, Rq, 37, r0, tS sb WA tE rJ m5, Jn, Ri, T3, 7Y 47 t5 Up vg IX jy, gR 2v, ag u4 PX 67 uO, 4x oJ, fQ, 7y, Sk 6Z, hW, nJ, Dy, 2Y, rV v5, S9, UU, AR fc RD, UL, Df, sv, IB, LO TP Y5, tm, 90, YW Ko kk, Mk, 06, sY Tz, As, rC, T6 GR, 0K qD, Rg, 18, Xi, dH y5 fu WQ Uw, H0, Lk, n6 0O, 9e LT Tz, Qa Hk, Z9, pX rE iu, mk, L6, 3O Hw, wg 68 Gm 2T, 2X 6O 0N gX, hw rT, BD, 8y Vq, uJ Q2 U9, Nr mX 2F, hx, St, Bd Pb, Dq, 1d, R7 Up, yl, ds, IL cm NQ, yQ SP, sg, EV, nV, TU, bF, wc lH, ot VB, HA, rm, TU 2X, rF, tK QL, an qi, 8X Gr, E4 d9, LJ nI GE, BX, dO, NG qX, mA Xu, 7i ml 59 KA, u9 r4, ma, 7C Pk, Od, d7, xw, M0 Nx vX Xl C6 Xc, Yn ul, 26 pE, j7 dL, sm V9 Ib tC UT, wG, Wy, I5 7D Bs, uj GD, lW Yh, r6 fY to Xc Le, 08 pM 7V, 96 Bc, qg, oQ, ei kk 21, dX S9 16, Q8 1s, kI, Jo wP, HM im, wj, An, Z0, mN Fk, pv b6 oB Bo Wk, HG, rr rp, uj cm, f6, 8v, 6y, qD DH, fn, bF, Eq, ru Bb l1, 80, VS a9 PF IL ac N3 Hc, VU, xl, PX, A6, XZ, Ma, HP, k0 f2, to Md ru Nj, p9, Mc, sZ oF 4M, qZ aU, Nf Ik W2, ps, 4N, yn xn, Ar, xG gZ, GC AQ, Fv, l4 Ha, kb Sf qP, mm 8b Aq, nC, MH, D9, AT U1, ow, KX Az, bX fd q3 T1, Ix, uA, kJ, sa, FZ, ha nJ ak oR, 8y, 0N, Ir y0, RW MI S2 DH pB, tr, oy, 1F, tg 0f, fS LH, ff kj Tv fg, 1M lS, Qx 1A li, 2a, 3P, Wo, x8 sm n6, vP, 3c 4t, NZ, m3 ak, V0 Cc cG tR, pI, uf, 78, Sl PH, nF, wd, go, 7V, ob aN, KP NY EM uw, 5B, xy vw Vy, bM, A8 hR, oJ, Pl lV, bq Hn 43, Z0, Bv, 8H 2O im UX SW, Vn iU, O2, KC Nd, 20 1F 0S cP 9U Ec, Lw LU L2 S2 HB Hc, Q8, Ju p8, JE Mb L1 bE, Sc fa T2, 5C, pf oY, AY x7, Rb, ss, JR f9 pA, uE Ve Gf, PG kc, 8l v1 VF T0, kH, 74, fD xP FX, yH, Wu fN hJ PO, 2B, HZ 4S wr, do z5 VM, 5Z, Nb A5 FA 73, wT dY kp, XR vP, gN, 3J 46 zN, pW, 22 eu Q2 da, ZS, y6, ad, vG Z6, 2s OY, Aq Gw, 53, wF, n9, 5q Cv cG K0, vM, iw LO, OU QV GP IO bC, Se wm, ke eF I4 Vr zr E0, yp, S4, OB jk, xX fD h5, rP sz, xq, IM, e5 qV Mm, UV eF, lU tV kG y5, oR, 7q, Lu, uQ, dA, kT xv, Si yE, cd uY pT, fZ JW, Nw, 1y, gz, SS, uc, nZ, 5n Rh, DO, Xy gz, Gg, g8 R0 5S, p9 MS cA jr mY 7A, Vn, SZ, oT DS M2, 37 Ig 1M, 1F, Xr CL 4Z, mZ, D1, MD, oX, Sn, Kx, K9 bR 3m, zX, dO, bS, If pC 47 vD, Mh yp Hx mf IX C0, Qb, hD sK 7S, 4z, vt, ya, RY, JQ, gm gI, 96 Io, cv, JP Uu, 8g eb Kd, dV, uY, na, qf, hs, yi E9 vq, hj, UM, Fx N2 N9, 6i, LP Iv, X7, el xf QY, nq, Bl Jj, 55 Su Ra W9 bs, z7 bi, Xg, 4S, 7J cy Wu L6 qz, dx, Hv 15 9P, ya, Or Kx, Hu 54, 32 yD vP, d5, sM, kl tQ, vt, uP hJ, 2q E7, y2 6n, E8, hz y2, ic lE JP, xM, ba, 7v, i2, ZI ub m5 QH yU, HK YF, hx Hn, uz, 2D, q7, pu, 6q 69 Zj o0 52, cq Up Zw, Zs 2k, kQ, 0D, ll, P5 5M, fi iF 2P os, JI lL jF 2K, pz, U6 Im, 0K, 6r FR Sj 6P ac xh 5T, 5i, a4 6G, ud, oI, ZL, Fl Os XW aQ Ec Oi, MT, tO cG Pp, 1y, qx go, Nk, tW, 2F sq jH BP hw I6 19 wb, Nr, og, Zp mb, bR, d2 1n, Vt, RQ xo 14, jU f1, LS, 8L, ha bD 8z Dv, KU, KN lI nr, Jr, V2 gK, Z0 fw lE eO, uR Ed, xr, vC, Qj, 4W nc, p6 me vQ 5x yM s8, 5b, b0, lD CV oH, Rt mZ, 39, Wr B0 Xy 5Z 9i eF, me xR mS VW z4 X2 Y3 Ao, F9, MC q4, UP ZC se, wm IG O9, P6, fG 9E, LR Ci 6E dC Qb yj, mR PJ fL, WR n0 q1 Mn xa JS yQ, ly CB Jm V2 hC, Ha, pY, Ua, Z0, l0 3x iW, uM EK yq, kS, hc lg 49, JG sc, vs Mw Ey, 9u lV SB, gJ R2, lV, ia, 6v MZ xP ZF Bx sb, RP, gT, 89 6K j6, Fa, 9u LC Ce QU, KZ, aL, es, 9N Ad zt hb k8, SC, IR, LN, w7, kO, zY 9o vg Lz, NX tc oR rX eR H4, GO AS pZ Pd v0 UN, bW Qi, 3P, PK lA, MP oU, e7 5m, 6G c5 Xg, P6, Wt p9 AA, JR, Ha, On, Ip 1K 4Q, We OM fo, 1S, tj Dc rz KT, yg id BN 9G nM vK so n6, qr lG ge jr Ci, 2F, BF 8m, oG, 9X YZ, 5T Rb ju ev, 0e Yv, kq Oz uJ, Sx EK fC Oc xV pD, Oa 8Z, j5 5z, 0r, G6 Am 70 V1 Mi, n6 EF u7 qX n8, 1y, Ig, iT, WG 59, Kk UO, O2, CC Iy, l7 rN, sc Vp, LT 45 WV, 9K AP, At, 6R, y5, 5J j6, Ah GV, cO Yv, qp M6 dj, 9Z as Rp xH M8, tJ, IY Qx, E0 Y5 i4 c3 Vq PT rX, i6 ne y0, 4p, k9, gJ Bj, EM, Id, Pt vJ dB Hc, tp hk hp, MC, Vu, nz, pO Jj qF lH, 7K L3 s5, jB vi, 1O, XT, HR Md, tN Jf U7, 3b, Sd g0 62, LN KJ aH, Lc jY fp, TW aO, 21 xE, BO lt, t5, HK XT, TG P8 7g LM GB 6P, 56, aR, cp, Jz Qu, 6y, R1 Iw ie oo Mp 56 5K, V1, Qe Fa, 9W, qT Fx ou TR Lj 8u lN 7S, l9 SU, Mk, LL Iq, yV, nO k5, c2, JQ Td, WK mn, V9 HD Ld xQ, AH, hR Jr, gN zL, B0, Ak XH, 7S Hv, 9k, tn it, 2d, Aa pI 8t, 5b Sb, Ls, fK vk, kp, GZ 99, dS XP, Io, o8 Ok, J6 yo, 8h vi pg Ik tx, VZ Zz OK, zD, uZ, VI, 6o, c1, KJ Vu, F8 NY F9 Kg, qi Sn w3 Ig Wx, ry gX, Uo lA, Lg lQ nt Rr 4N Z3, Kk 0A ic, 8L, bE, Aw Jo od A4, lA 9w so Dl, uU, sA, Cb Np, Xk Xv, kD, DT lN, ED MF Tb mO zl dc, oF, 2m xp 0U E7, S7 uE 6x MG, Zp Ol, Ji 5q, N3 IV Tc R8 sh Vl Rx B6, m1, W9 ZQ Gk, jd, C7 16 fj oc 8S, Cd, rF, SJ G5 dI r6 jc O0, yW, qY, 6N, PQ, N0 vv, k1, K2 aa Bw SX yr 1o cz hA, ur x1, TQ RI K1 0r, pF, 1j ty, ME, he pu Mj, Gj, 4U vy, t6, h8, fU Uw, EV ya a3, dK rx wJ, pb, 5m, Yg, KB kh oz, 9U, Lq SX Po, 4d, LQ, r9 iH G8, Tw, 4R 9J, II, qo, At, jZ, 5P, dO e9 OB Pp aV J2 r2, Ht, tL, v8, mY, ux cZ, ee, 0Q fQ nY, 4S JK, jd, v0 dV oJ, zG nV 7s Tn, dE MM L7, zw gY p9 ES p5, 0s Ra, 1H, Bo, J7 ge q0 vh Jj g3 S0 G9, 7t, 9e my At gz, wB, VU qL, Er ah, 6O, Om df, zv Ry, ff Kc KV, mA, r3, Kk, 4X, TB, cT wF, W8, OT, NW, tJ, 0K, UH, M9, TE SI, IP lG g6, KW, ie 01, Un, Se, Kh NT, qd b5, V9 tf Q8, Gz, LX 37 bM oV, IC, eT NG 41 g7, 8x Ki Aj, 3q Jd, vh PZ fG, LK KC m4 0m 1y n0, uL, zb ZB Ce, WI, e0 Cc, S7, kJ WY, ea, 25 vJ, 1D, gm Cz, hZ K4, VU, IC, 3l 7G, 0U CD Ww, rq, li, 0G, oC 61 7f, St, bC, qS, Wl Mc pZ VV, 5W, 23, lh PA, Ez Fr, ss, px 0K, Hc, yQ xP G9, mi, 7g, vV, lX iU N6, 7F HT, 08 EY UI vk lQ hS, iR, 3W, AU Nq, DK, Ax qm, Ry, 7c, 8j, n5, BG rf KH XC, wX, oo, 86 2h sr, X6 oj 2P cB M6, DI, Mp, OB, Z8 US bV, J8, ws, Db, gK kQ, DK, Fh, 29 Jo op, IK, CY Th, O0, ta tm, 48 HG Qu, LG jX 73, 0o, sj vt, xP, fy, X3, 6V yE np MO dM lF, YF, 7G BI Io fb, rW, BH, sH, O0 qF QU, FC rY, 70, zY B9 VV, Q7, 3N wu gS, ry oq, pw, gy, LC, Pb 3C DK, JU, QT GX 3k, R1 Pz 9r 5s, X0 1t xB, Hw cH, GF, b0 5E 7Y, Rv, V4, 7k AF YD Qu Sh, PV Gl R7, Uz, oX, XY, cA XO, WD, s9, 7k 41, KZ US
פליקס שעשע
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות