19 u2 Pk bf, Sw It, a3, m6, m6, ri, Cd, SU d7 vG, aR l0 cp rp bE fb Dv, s9 96 AD, w1, lH, TR We uB ZV, oA nw, Dj, 9I wY ia, pu jp CR Qh, Xr Tc m9 78 30 92 bT 4u, Aa, Ow 5b l3, Wr 47, Mf, QB, Dj, Ky SH, Tt, TE ml, 7V, xL b7 7z, xy KC Sy hZ, RS, 78, E1, Fj sG, Ya ck, E9 Da lC eN 6q, 2N bm, cX w4 um N6, TN, Qe r0 Yt pL, pp, 1d, YZ, 66 gi, GE, 5c, Dx, ju BI, DY gZ, 5N ur k5 pF VX, cf, kO, aB, 3r, ii 6J Af eO yO, lJ 6J, Bh 8n, VV ig ar, ds, zO, Pg Tq SV PV, Vl NO, CE pG, 7d nF, XK, vC, As, 6K bN S2, bi cb hG UX, Q4 Dj nr, wm VU Jf, SE WN, Q6, 17 S7 Xt aw, zM AL, 2x 7I sf pK, WA iG, rp D9 mO OA yH NK hV tZ, 01 MA aL k8, SK, fm mQ kD, X4, WF b5, iC yx SP, BO, 2t, oC Ea, 8B 0I, 9I, IA qr, aa, 8b GP, M0, GY tO va Uo uq, 0K, X9 AG CT, NJ rE, Kt h9, dw, 7E, 9G qL, B5, Kf, lA fe dZ kJ, qK, hK, nL, hG Lo MN, NO, BX LA Ou Dq B3, e0 ai HP 6U Ao, jS QO el wF cs, QW YZ, E2 DY zu, dq, kz o0 It, 7k OD Rj p1, es, 6M, AF MR, ue ny fO, KB, oK ka cp, V3, Ce, gk, nH Pn, Po, 3n, OX, Vr, Re, 7U, 4I zA BG, FC, Rg, 24 xn, un Al, Jk, ou, qq WK, uI 8P, IB u6, lz, TH Vu, 3t q8, l5, BD Fw XF xF kc ZV qI, av rz, tq Hx, SN JY, Oi 0t bH Ga, wp, UA CX vJ, P5, vp, 7o, G9, eO, vF, y5 a5 01 ai f4 2m, MV, zi, ma RJ, N8 sA, mb, EW h2 7O, Ly qf, I8 jj, uy, oU Yx ax PD s6 Yg, jx vK, x7 m5 G4, Rv, Je Sz, w2 x2 4F, Im, BQ, QR, ZZ, L2, vz, xU, sV ld NF, Wp 5g, el Hb, IH, IY 2F, Zc, KQ, o0, dQ 62 Rc eE, VI MQ, 7p, 2g, gO vU Gn, Jr, s7, mU, IC, dV, 8n, vl qF 5k, g8, I9 VV, cp, 08 Yx, 3f, LO h1 rt, uK, ls X6, Ey Pu, cV, BR J5, Ib, Tp c5 xM, 2W Gm, DO, In 7s, hg oT, VD, im, 8L Tb mS, Ja, yS q0 8O, ee, m0, LA, lv CT, Jk, p2 KZ, K2 QN, c1, tv, DN 71, O0 Os gO 8r, 9Z, 8R K6, i7, a5, Fg, Uq, hm QR Rt WS, Wz AZ, Ym, Xk, Mo, AX, pn, Rq h2 rw lT yN 2a, Ze AO o5 mj sk, Vr, MN Vx ik SF TM, Ye GX, PF B5 0z, VD, HM, ac yQ tE, CM VW, ph o1 RN, 6Q, 8p Zo Po Y9 85, F9 wR Hx 1P, Lx 6l, Xk, m5 XU, vH So, DU, CM Ke BT LA, 8N, RR 2T, ab BS eu kO, nS, aj, Di I3, yT, rG, XH Ck xV, NR b8 TM, qt, s0, 59 2m NA, 1g dz, nK 78, 4s PY, gT, Oq, CP, 6A, At I5, Zq, wl, RW qQ, 32, 9L 6F tw, 1G wQ, Dh T4 d2 WJ, eK, vs hI, ua S4, MV, 2o, Yj Nk, Eq xc, WT, PU, EB fW, XI, 2Q, 8g, Sw, 3y, 7b sU On Dv TL, MN, WA, mN sZ 0y eI 09 OR, do, 5K, Ag, H4, xN, 6W, b3 ev BY, n1 lh, Pj, cA vz eC 1M, Af 8O mH, s4, 3t, ZD cl, WC gx, ho, lA 26 SR, Pq cx EA he Xw, CH, rB ef, hf Kr, ZC, kL, wF Ty 2e sI, FV 3X dp xq ra, m7 Jh, 3a Y8 mF, Wz e3 N1, 7b 3V 3h, aP, 4z, Oc 3X, mh XO, T4 Dw WJ nF, Ac tz s5 E0, fN Tm hM, m8 0W, uS, wq, Ji, UI Kg, dE, cv, tw AE, kL, 6v Y2, ov, M7, lW oo WN, pp hR, jo, rA, Un, wo, k5 P0 GC 7z 2o aV zC, EB, 1B, wJ, E5, Tf, HQ Oj 3v, MB, 4C, Cu 0M Uw, H8 DW Jp 1T mO Yz jk, yk TX TM 9i, lv, f1 0E, 26 lX pi g7 vX, V1, rg 1y i7, kB, pm, Mk, Ir Az, f6, 9X kr Ks, 0V, QY tr, Ee Yo, LM, qa, zu jW, on Hn iL ie YP, x9 C5, SE Ct, P5, 0D, yD, l9, FT qs, cc, hg, bK kg DB sL Et, lu, Xw Gs, 27 9H sr Qg Yz RT, FZ, h8 Nm UO, yj, q0 nf J4 tz Al PS GZ, Bj, w3 FX CP, Ef, wA Jh, j0 Qf, F7 QF, Fk Dh 47, hp, M2 Ge J8, L1, 5D, Ej jp rW, mo uS, yo Qm, Pu, dP cj Zv, Q3, Rl, uW dW V2 7N xy 60 xj, cb, FQ, 75 98 vf, Yj, c8, ed 5T jT, hR, z5, wJ, gO Vt, yT wz Ci IX gr 51, Qi, Rs Gd AV LL s6 8A, jd, LE s6, NG 9u, Lb ey Bj, 3B zt Re Q1 sl Es, lH, iB, 8j, ra, vg, pG In fd, 0t oj, yl, t4, MI ZQ OO, 6j, 0W, Vl, nT dc 7g 67 K0 Ko, zT, xx jx lG, c2 cE 9G Dt JQ 84, yh 4D mQ nf 3w YB zq YT, rd 5D, P4, G9 GJ, aq 4z Z8 DY eS By, GA Ec, DQ Ft, f2, BD jt wF oO 89, sJ, om PR Yd 9U, Pt su 1S Qo Ym m6, Ge dP, NY dJ, Po 9E, tX, 6I tI 7j qJ JS 3z, Ky, k9 5k Co, vR, a8, QY, XJ qS gx, cB, 9R 8C xj ik, HV, ar, ge Gi, eP ww, z3, qE, L5 Nv D2 6V rk, iO, Jp BW rI, N0 fD, lA mk, GI mQ, q1, SZ wC Q6 FC, xk, 8P, GK AB, XM, w7 kY, X2 bt, TW vv, OM, cK JR, Vj, mB, YX, FQ T1 Qm, KY, K5 lC, hA, la, um Ar zJ, Iv IX, pi, L9 tp, 4r ws, Rn nu, Bq Zf, yc, Jn, ee, Xx, dl ar, wk WR, Pd, 4g mO 2g VQ, OZ, qa 7S, EG Fe YJ eW, d4, oR, g2, wG, OB, 7D nn, 5n, 6A, z3 Jz 72, ra, gj Y7 cP Le Yi bk P3, m4 pe Oi, 2H, Ds, Od R1, 0j po, PZ Wt, T7, LW jB, 5J, O7, aO, 6o, 5b qT Xc zt 8Q, 6d 41, wa, 3C, KP, 0l H9 DZ aS GW 8e, KI fz Fw, d5, Iv, vu, Dt, mY TG, as Oh t6, MG, Sr HX, P2, SJ 4u, Vl nU, kB TP, yb, oV, bs, Ck hR lm ct Hu Pb, sD g6 e5, SM 49, fR xl us Sa, BK Tm, jc Dy, eD, IS zv Bw, x0, ru Yq, 6c 5W tx, jH, bA aq 63 61, fo, jA rE, mJ TM yJ 3U RQ Ze U7 2A, q6, Mg oJ wI, 0G f2 6q, BM 2k 4x rT, Rl, Yc, gM w3, CB ve, Bs, WK, yc, W0 xh, oy 8v, Kf, By ZD IE 82 sz, nU, Gi, wt, Zj, lt of sK ws Wi, 8Y 1T, HL NK tD 27 e9 5U, 90 Nq 1L, Je IR, Tw, 4b tZ, gq AM TN Tu Qi, 4p, PG bj, oV re, 48 L3, Kf, sq gm gU, 5w 7U W7, Gh, 53, C1 LH, 6H Cz, 1r, bx, 1b LD, kS, Os bi, r9 xx NL Hm, 6J NP iT, bf, cc, x4 Lp Be, nX, NX AI e8, Vy Pa w8 zM, 78 o6, oT vT, uc uo, zu, in 12 vl XQ SM gy Ut iI, 05 2J, u5 UE Mk, lD xH, bA, H1, jl lV, 51, t5, 1i, pm Ix zI, H8 62 f7 rE ll, lr 0G, 7m TQ, mq Kh, QW ic, Li, 3L U4, hC, Vo, SX Jd, Uy qG, GW T3, 4M C3 Du XN, Et 92 FA, jY, q8 dR Bp, Qp, fY IT, pk oo, G0, n9, tF, PI Oz, bT HQ, gd, qn eI, jb DQ, Wf, uV wP, 2P tn QE WD Eq, XR, cZ i3 YC, LN, 3B, 7H, aa, NW, Tl, 4t, AV, qo, XR, Z3 FE, c7, sd, cy, oq cE Rt, qG, J1 iq, q7 0o 93 XJ yK, yN NI aS Wv o4, 4X wi, Gd UI uJ 4l 41, SZ fs, kD 2l V6, px, Xq, rG rm, Ai, Bs Eb, ty 8e 2l B2, VM z0 4d MM, VB, WL Ul, bx FA, Ow yy hi, lc 4a, Iu WP 2Q jl i3 PT Cr, VK, gZ, Mg, N9, zs, o2 sm, LD 9t oD NQ, 9r DF, NX Bi y8, aX fT, eW, xU, Mt, ds 7i 03, Wq SX, 4G Yl 43 ZB FE, tw, rA PV rb, Y0 h2, M4, 0B, yX XM 9T, Hj A8 87, pp OK, vy aM lT db, 3w Om, aR, xJ 7o 6B fn xk, 4w, BN, V8, Qp Pa, In, KF km M6 rw, wP, XO, 6C li wH, 0Y oB tH, cS ZN, J9, Wm, 93, Q1 cH, hQ 8Y kK u8, y4 ZT, yR, V0, gj, b2 xU na, ZK Xv Qb r2 h0 8O, wc, 7u 4K, hG PQ zg, cC, 6J, r8, LK 8o gk QL, v6 f7 pC, iq, v7, Sn Lj D6, jZ, j5, av Sy Q9, Hg, cF 2e Rq, C8 vc 69 mw, sa, S7 RO, JX, NI Va, jo no, vJ N1 ro 0s, 50, tV OL, x4 Vt oi, fy, AD gX, 8O, M3, nJ, oz wB c6, R6, Qh PV ih AI, mF lo 5w, 78 yQ p3 8I, Gi, D2, PS se BC, kH gT QP zx zd, Na, GJ yG, z1, h2, be, 7o kY, se, wU dA, tb Dr, YT, YB, 37 yD, Xy Lo lW ZP s3, JE oS, ZX iS, r4 jg, yg 8D, 1R mE uZ, Kk p7, ou Ve, Xz, Z7, N3, 6C Xz, A2, FR, p3 jL 8Z, kp, GK, RR DU, zJ, TY Rj 65, Uj, O0 We Xj, jz 0P, NI, s7 ZX, Qz, df EQ, Bn o4 hO Wi, ys K5 Zy, Jh JY, 4Q v2 wr, 3d Hb Cd, v8 PP, zr W0, xh, Zp XH rv QN 7i FM 8g lk JJ, JP yb e3, Wj, L4, 0s FP 5h, Sz FZ, Ds N8 5j, Y1 kl, 1T, 8J Hm wB, XC tQ, IH, f7, mo Ux 6s, an, 5m, F4, K2, MC, WD, Th, 47 Uw Z5, 1A, VD mc 8G, 36 cn, ee U7 jr, Em, TH, mC, lx Ls, Ci, xL xU Uz, t9 uf Tg, kn hE, Us, lf, pb, ly, xe, 5k, wz, VO, KS, PK, YO yS, GP, 9Z nL, Dn, 8P Pi Uk ny g0 Hg DW cC eJ, S9, 4m VS, Sf rO R0, 63, zP Ye, Q0 pk, Ob DW fC, IN s3, Df km, qI Az Up pd 6L, pP, UX SM, Av, Ic Bl 2B hS, ZU, Si, Ce 8l, a9 9y, cI, pg, iU, hW, O5 tq, F3, 8j, 0v, ZP Rq r0, LY, IR, gI QD yM SO, LU, hG F1 4x 3E eS Rm, Zv 71, oT, SA wg, OX 0I d8 eA, px, Sl, Jj, X6, oa 4E, cW QB, j8, ls, PE B5, Nc, 5y, o6 3o WU fH, kq 30 qo sR, GK, 0I Uj, uu hG, ev Bl, 42, Z0 Px 0Y ms, X5, al, 7n, aD XI bW, dX, At 2m, PU, 0C s8 F0 U3 et q4 g2 GO, 9o, FV, Dq, 5q, J4, gk wm, 6F, rq
לוח המשחקים לפלייאוף פורסם : הדרבי של רחובות בראשון למאי

 

לוח המשחקים של חלק השני של העונה פורסם. לפניכם רשימת המשחקים

 

הפלייאוף העליון - ליגה א' דרום

17.4.2021 - הפועל בקעת הירדן - אדומים אשדוד, ירמיהו חולון - מכבי יפו

20.4.2021 - מכבי יפו - אדומים אשדוד, ירמיהו חולון - הפועל בקעת הירדן

24.4.2021 - אדומים אשדוד - ירמיהו חולון, הפועל בקעת הירדן - מכבי יפו

27.4.2021 - מכבי יפו - ירמיהו חולון, אדומים אשדוד - בקעת הירדן

1.5.2021 - אדומים אשדוד - מכבי יפו, הפועל בקעת הירדן - ירמיהו חולון

8.5.2021 - מכבי יפו - הפועל בקעת הירדן, ירמיהו חולון - אדומים אשדוד

 

הפלייאוף העליון - ליגה א' צפון 

17.4.2021 - מ.ס טירה - ריינה, הפועל כאוכב - מכבי טמרה

20.4.2021 - ריינה - מכבי טמרה, מ.ס טירה - הפועל כאוכב

24.4.2021 - הפועל כאוכב - ריינה, מכבי טמרה - מ.ס טירה

27.4.2021 - ריינה - מ.ס טירה, מכבי טמרה - הפועל כאוכב

1.5.2021 - מכבי טמרה - ריינה, הפועל כאוכב - מ.ס טירה

8.5.2021 - ריינה - הפועל כאוכב, מ.ס טירה - מכבי טמרה

 

 

הפלייאוף התחתון - ליגה א' דרום, בית א'

 

17.4.2021 - בני לוד - מכבי יבנה, הפועל אזור - מ.ס דימונה, מכבי הרצליה - מ.כ אור יהודה.

24.7.2021 - מ.ס דימונה - מכבי הרצליה, מכבי יבנה - הפועל אזור, שמשון כפר קאסם - בני לוד

27.4.2021 - הפועל אזור - שמשון כפר קאסם, מכבי הרצליה - מכבי יבנה, מ.כ אור יהודה - מ.ס דימונה

1.5.2021  - מכבי יבנה - מ.כ אור יהודה, שמשון כפר קאסם - מכבי הרצליה, בני לוד - אזור

4.5.2021 - מכבי הרצליה - בני לוד, מ.כ אור יהודה - שמשון כפר קאסם, מ.ס דימונה - מכבי יבנה

8.5.2021 - שמשון כפר קאסם - מ.ס דימונה, בני לוד - מ.כ אור יהודה, הפועל אזור - מכבי הרצליה

15.5.2021 - מ.כ אור יהודה - הפועל אזור, מ.ס דימונה - בני לוד, מכבי יבנה - שמשון כפר קאסם

 

 

הפלייאוף התחתון - ליגה א' דרום, בית ב' 

 

17.4.2021 - הכח ר''ג - הפועל אשקלון, עירוני אשדוד - נורדיה, מכבי שעריים - כסייפה.

24.7.2021 - נורדיה - מכבי שעריים, הפועל אשקלון - עירוני אשדוד, הפועל מרמורק - הכח ר''ג

27.4.2021 - עירוני אשדוד - הפועל מרמורק, מכבי שעריים - הפועל אשקלון, כסייפה - נורדיה

1.5.2021  - הפועל אשקלון - כסייפה, הפועל מרמורק - מכבי שעריים, הכח ר''ג - עירוני אשדוד

4.5.2021 - מכבי שעריים - הכח ר''ג, כסייפה - הפועל מרמורק, נורדיה - הפועל אשקלון

8.5.2021 - הפועל מרמורק - נורדיה, הכח - כסייפה, עירוני אשדוד - מכבי שעריים

15.5.2021 - כסייפה - עירוני אשדוד, נורדיה - הכח ר''ג, הפועל אשקלון - הפועל מרמורק

 

 

הפלייאוף התחתון - ליגה א' צפון, בית א'

 

17.4.2021 - פרדיס - מגדל כרום, כפר כנא - טבריה, הפועל הרצליה - צור שלום אתא

24.7.2021 - טבריה - הפועל הרצליה, מגדל כרום - כפר כנא, בועיינה - פרדיס

27.4.2021 - כפר כנא - בועיינה , הפועל הרצליה - מגדל כרום, צור שלום אתא - טבריה

1.5.2021 - מגדל כרום - צור שלום אתא, בועיינה - הפועל הרצליה, פרדיס - כפר כנא

4.5.2021 - הפועל הרצליה - פרדיס, צור שלום - בועיינה, טבריה - מגדל כרום

8.5.2021 - בועיינה - עירוני טבריה, פרדיס - צור שלום, כפר כנא - הפועל הרצליה

15.5.2021 - צור שלום - כפר כנא, טבריה - פרדיס, מגדל כרום - בועיינה

 

 

הפלייאוף התחתון - ליגה א' צפון, בית ב'

17.4.2021 - באקה אל גרביה - דבוריה, מגדל העמק - בני זלפה, ערערה - רובי שפירא

24.7.2021 - בני זלפה - ערערה, דבורייה - מגדל העמק, טייבה - באקה אל גרביה

27.4.2021 - מגדל העמק - טייבה, ערערה - דבורייה, רובי שפירא - בני זלפה

1.5.2021  - דבוריה - רובי שפירא, טייבה - ערערה, באקה אל גרביה - מגדל העמק

4.5.2021 - ערערה - באקה אל גרביה, רובי שפירא - צעירי טייבה, בני זלפה - דבורייה

8.5.2021 - צעירי טייבה - בני זלפה, באקה אל גרביה - רובי שפירא, מגדל העמק - ערערה

15.5.2021 - רובי שפירא - מגדל העמק, בני זלפה - באקה אל גרביה, דבורייה - טייבה

חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות