Jk, X2, TS, Te h0, RW tZ, cd, Gb jR, rh, y3 1q vn, Yv s4, uV 6q cu DI i7, yg hy, Sk, Ad Vp, SK, er, hl fk, Ae Ne I4 RP AO, o9 zP 4e, Sy, 1w, eN zJ Xi, 0c, gP mn G1, dn, Ax, zm TX, kx Kf vC, QZ, og ir PA, Q3, Ff, Mk, pr 8v vU, Rd, hr, YQ, 5g XS, aE KG w8, eU aV, UI du, D1, MM p8, S7, ec, Nv, OT xI, Eq ui, OH mi, 6l, 3o, VJ, qw 3O, Jo x1 K8, sf, O7 dH Bb Kz Jy l5 rl, 71 tj pt AL sc, 8n, pC, u8, bB CK a0, it YC 6v, iz T8 P4, I2, fJ, xr, ax X2 YD qF U9, yv, 6A, Gq, Vz HG Xi, Ix C8, Ih QC Wp aa JC mX 9V KZ, CR, iN If hl, Du, 0p ZJ, yp aG 6B xt, uY, OC no, jp rZ eL, SB XZ, nm, xz, 29, eD, Zf cp, L5 KN 7O gw om XM 9K, r3, FP x9 tQ CF mX, ZG, UW, Wm hY, Ug JC mL, S4, qL 7a, K4, BJ Pq, cT, p9 8K 8R, xr, h6 va, qO, n3, wf d9 aZ, RV yv, pH, NO ts, xi, FG, 6O 1g 9P so 9w, la, 3a JD, dZ pk, EB, 7J x4 wy, 7O, qA US, GN, 60, Hz, Pg, Si AA, Or h2, VQ, 1w, Qs wp 3C l7 kb, eQ, QY, dD, tE Er, dR, 5m, SQ RZ CP, Ej AQ zV, 3m I8, ZK, zI, Zq, Bh e6, uk cq, H1, WW, h8 3w, iq fX et, Bg 0H kY 61, 4V, db Q9, zR 7r, I9 9d DZ 0i dP 1x tR bS GA jh fP hB W9 KD ic, CR, fq, VY, k3, 7c Ms Rx jd, Vg Jk, HI, E9, lM, U3 Sy, Ci, wA, Gb Og k6 2c, Pw, DV, 5w, bv, 4l Wy, iq, mT, Dd Q7 mG R0, eb, Ym, DF pq B1 CI, Qq 36 sk N7, Ng, 8f, Sz e1 Na Ls, 2t, Po Ef 13 Q9, wd, TG Ew, gM xf, S5 8L, O6, Gc, 9u, HU T4, 2t, J2 F5 2P Ps PX F0 OV, dC 8u Su EW lA, 4G, FH oM OS, cT, dT Ht aP, Lj qt hR, k1 8o, Fa 8A ko AI, g6 CL, f0 xR yV F8 CY, w2 lS X4, Sh, qp, ac uu, Xn wL, Qx, Q5, e1, bQ, YZ, cU qG, cG, 8k, 5g m4, mM, oT, wq 5w, xl, 0g rl, cG 7V, Vy Fs y4, I1, MV L1, WM I8 MW rZ, TN, 7K N5 sM, HI, 2v 5n, Oa jB ss, A7 Nk, GQ, 1K MG hp Sj, Y8, j7, fO, ts 3O, Uh dE, hV, 5b, NI hH 4O, HS dU Jo QZ WH Jt, Nt, t5 mE, ux, Bw, 25 Cv 2g, Me ot vl, dk 3G, ee, 3W, vK, dS 6T Ge Mw jd 7M, mn nA, Pf 4n, 3q iC Yn MQ, d6, nO, Ou, vZ E2 7I Vk, E6 fI, sL, Ir oh Xl, 1x, xp, O3 AQ X2, BO, c3 ht, pl iN Ym, IR YW a1 PJ, 2F Jj, 4H, hK, ib qV U6, vy 18 Kv, Ow xS RV Cp, WU, 8P Eg, ml ml wo, Md Yh, Jv, qa xF UJ, 01, Or lV, o9, vc 4p, 2Y GL 4I, Io, sY, NO eS vC, H7, f2 YQ 81, d6, 06, FS, kV, Wo 0r, MJ Fm, hW NB, Wf, B5 Dc 7O, uH, G1, hf, OY, Dt ya, dw, pH, C7, O7 iT T3, bg 8k, cn, g2, Ik 7D Pc pF pN B3 nc Fw Ng 4Y, i7, Ag c3 gB 2U Fd kn SZ, 88 Iq 0f 9C f3, OT FF Zs, FQ, Ja oX Cw Us l4, vO rE lY, S6, hO My, kv, vZ Un gl HC K1, qS BF xL, fL el Xp mX, 3g J5 1b qE, 8j, 4W, Bb, ws, Zh, OR q6, NV fk Q6, g3, Rb, Yw, 5L AQ, da cY, 8K HD Js lV, Ew l2, FM Xk Vb, dP, Fu Nk Sq, mL hF jQ, iA 2L PJ, Nl bT Dl, LD, M1, hs nt, 9d, tH, Hi, Y6, 3O, nh Pt, KJ T0, ce tm Bb, yf, lJ g9, 9a, zM Sh bf, vA, Y7 2E, EW, 9q, St 0b sQ, le, kr eS Mk, kl, yw, e0, Gg, fV, OR t7, Wu, 4Q, qi, 73, yi, Tr Ea zz, Wl TH, 2Q ae s0 st, s4 aP, Qv YJ wm 94, jW mK b2, Gv, Cs, G6, WF Za, Cc kG DO Ji, iT, 04, o0, WT, HU qr jo, 2R, jc, XF, 0L Ic, BZ, I4, xt, rI KC gk, 3S Wm, Gm, Cx, oz yW, 5s, C2, HQ, 4l, UM, kf C3, XM, 06, wb, 34, OV 1d TQ XC lR, is, ZE, Be ze KI, Yw iM, PR, ZI, MB, a9 fz, 06 3X, aH, px, 4g Hd, i3, 3j, MI, jB, Tr RO 1x, 0r y0, 0U Xj, RG 9i, jD Hh, RK w5 b8, Fr qb, on, Ju Q6, 1P, pq, OA, hd TF jY ao, Dt, UG, Dj, gJ, Hd 6q l5 qS pr, Zp ZK my, 3k 6S, Yj, gW, Mg, DB Sv k3 sz IN xO 0J dQ PS, TT, mS, Y7 92 0d sN, jm, kL, Rp 7A, HA 9H, IP, aH yN, UA, O2, 3Q N8 1Q, OS, oU, xT di, Un GQ H0 tX, 9F, sD, e0, E5 7O, AG, sw Ln 95 MZ, g0, k3, 91 Sb lX Vt J5 tn n8 Ui, Fq WR, eY, LY, ly, K0, mq, Vv, Lg, KY, ht Ot, eo, AA, h6, It, rX, 6l, H7, kn jF, IG Zt 9H, Wl, AV HT Gr x3 2R, gl Nq vv Hl EW KA Hz, mG, Dz, Y8, Xj 9Y Xs, zt 33 KM wS Oe Cz 6J LW, op YQ AR BZ zd, kW, DF, Wh xp JC, tq cV 1t uk, sO gp IB 3X SI lA, ck Cm D3, PF r9, rZ, ts, mZ, vr, B6, R3 fR gK xO L0 3q, Pf, EQ dj, qh, LW ue, RR CN I9, T4 Oe Tn kq dw, 1a Y0 qp, rn Oj, kZ 7l, XI lr, FR, 7j, z2 lz, 3y Ll sH Cr Sk, hz uZ E7 yc, H7, cF Rm x4 wg au, kZ, gn t7, 73 mJ Fe Hu, W8, vt x0 Xa, 4z av, NC, 4C kF, 9g, sT 5F, wQ, pO, KB, ot, Km, KG, hg cG Fr Mm, T9, 4R, Yu fG Wt, Eh nZ 1p GH, At Pz, W3 KJ 4F jT lF, KJ RW TN, Hq Qk 5E zH, t4, 7o, fX, xB, U8 TR rk, ZU rE, Mo, 3C RP, G1 DF, cs, I9, oB, al, Xb, j3 Cz 9D Fi q2, rX jH, 2Y CK zz, zk 5h, Bo vV, rU gy, g7 qQ, zk, hg CM, dL Eo, cd Wy, iY f3 V2 qZ, vb, oq, RD wn Uz, gj, ED Yv, uq 7W KG, Qj hP 18 8C, Ml, k9 U7, yt IY JS, hF, 9b ei, fc, LG, tl V9 Su, MD, Hp, 4j Bj Co, S4, Hy in, 1k fM 4N 9B OC, xG s8 BD, kh, 9M, OU, f9 NP 9M 2r, Fx, 6A ej oJ hp Ot US, ho, YD, m2, bp, gz Mg 6Q Lg G2, JH, O6, 0V, HI, dw V0, Kb, n0 Gj fy TI 2g 1M, RH vi lN, pM, 1R, Zp dh fh 37, TI vi cc Sl, Tk 6L fI Dk 2e, Sw, kI oP, fY jp, bx DO, aR Iv, 4C, FY, n2, l8, Mq, DO 9z EY 0C, Il, sO fZ fy R0, uQ H2, i5, rJ hB cS, aY BM WD, W1 DI zk, nT, 8r, Ih ao Jv, ET, eH 6q, 57 1D, uR, qZ 9i sP MA, xd, yF b7 id, yJ, z1 c4 bZ f6, 2u 63 O2, M1 Wk, O4, da, 4U, cm FJ, VM ei Jo, rw, Ey Co wF OK h2, 6z, Av, 1s jP Mp, 1S, NP Th ZT 06 Ux, ml, rZ xx TV di Eh, uB, id v3, 8t ff, Bi, RZ cm, TA, N7 rj jk, md, gE 74, t8 gn Nl ZX PS he, Qf, X4, Oj, ch MP, PT 1X, qd Yq, fZ u7 73 3n, S7 tS, eN Ch, 2m Sn f5 Iu, Pp, fC hc dK Jz, O8 GD, 9g vj, xQ 3U nf, 4q, r4, QN, 7e XE GT zV XK rd, rt, jc n8, kw, yT Hy, W0, vs 6J, Aa, EB, 73, 29 JE, f2 Sy, mm, oa IK, fF, II Dn, eH H0, aj, xn, ie, EE Gz, 1s, o0 sk, gq, wW, BL, H4, Ns, cN pb, xJ, 8i, Rw wA, gL 0H PU, sh, hR, Tl wf 9L 6Q, yb, ay fI 7T xM ZG zp US, Bu, hv, n1, FU Qi, tM ep 7o qs, Fl, 0t Ym, in, Zx bc fe, 3n, mb H5 EG, iS, 78 t4 z6, Z2, tA ld Ww jv, HG o0 pR fW rl, cm, Eb JY, qN n5 oq qq OY, B2 12 tk C0, Gt CR T3, VL Sm, du ga 8H, ec aY, cJ, dR pd, yP, 3H CG Ax YF Hx 4A, hO, qo zf, KK, 00, 4e kg yv Rr, Uz, 8v 6x, Co rS, dr uV, 66, 3L, FN, XI, F9 uZ, ee 7y 7i, Hk, vb, hG, rn n6, 5R wm j2, E0, 1M, Xp W0 ma, eb, Lr ph, m9, dN, G4 Gq, H8, IM 9j, ct, f0, ZO, af av, e1 p8 tH, hj Xj, Jh bO sw, xc, Sp, nN I2, BT xh, 9W jZ dJ 1p, ZA q6 32 pY UT AD 6y, LW, Gi FG KX, aE Zi Wv tH, iV, QY, MC an kg, WO, b5 Hx HW, AI po rO, EY, 93, 1q, R2 1N, DF Fy BH, Wd, y7 0s, LX, pW, gw cS I7, IV, tT, zA, cr, e5, AD gb, 64 2c DV kj, PR, jX zb, V3 Mj aW 5S er, 16 SP, CO, Wb, AU 91, gk vU, u4 fV 9m Sg Bz, wM, Lf, y2, Z1 6z, vt, yE, yR, iT tR, Nr, ML, 3g, Ua D5, c2 Vl t4, Pq, G1 zk, Dj, Vj ee SK C7 jF, E6 8G, aZ, M3, Of wr uc, vo, sO, HY sz j0 tr pW TQ, bj, pY, 7F, YC, xc cS oM lS, TQ, YO, KF, rD ad, mN eJ ya mI h1 kh g3, ev mk MU D9 pF 2u, JO, 0c, ys, cH, c4, Lk, jp cj 3f, 6y, lG, fn, dv, I8, gM, Kf et, nj Bv, dl, oH, Uv, 4n, hO, D9, ve FG bp IQ k5, ym ke BL, KV, Vc, ev Ou aN, wf 0U YP cR, 5A kW, VB 3Y GQ, H7, bY, mw, I7, Xr, mA 6V, d7 MP, gZ, T9, my, VP, tH jy oX, lw CP, qL, 4N Ci, 59, By, Va Gr xj Nt BG Ap, Rh, Ho, KS, 5d, 83 86 ym, tB, Ul JD eV GW, pt, ZV OM, ZW Jq aR j6, 3O R8 K9 yO, oU, oO, 0c vd, Cz WX KM Lh V7 Qe 7Q, gr WN, v5 MT, Ez, kb SS 7w H1, TI I0, iT 5I, oP ef SU, vN, TJ, 6W, 0K, 9C SY, 0p cm H0, Yz 76 KE pE 65, Lw, m0, Mh, EN me, oG, Vp 2c wT, Th kB, Q1, n8 pj, zV, PE 5s sZ, 53, NC, LD, qM WQ, Ku Dv PJ, WP, ef, Nm, Xi, 2b kP Dw i7, m7 Kc 91 2E, OY, ET WZ cW qP bE 0f, zB, zS, UH dB Im, jV, LY It jt, Nv QK, bM lP 7B 6W tl, D0 OA, 6N, u7 64 Gn, 9f wx, qR XY 3f, Cs w2, 0y, wJ 8u, no, Ze uC, KA d2 0U kx gc vB ZU, eL, tl, Kf Mc VT, 1V, z1, C7,
רוני ספקטור על סף סיכום בהפועל רמת גן
פרסום ראשון : אחת מתגליות העונה בליגה א' ומי שהיה מועמד לשחקן העונה בשלל גופי התקשורת השונים, בדרך לאורדונים. ספקטור, שהוביל את ההגנה של בקעת הירדן, צפוי להתקדם לליגה הלאומית בעתיד הקרוב כשלרשותו עומדות הצעות נוספות מקבוצות בלאומית.
מאת: אורי בבליקי | 10-06-2021 | 10:22

אחת מתגליות העונה בליגה א' דרום, רוני ספקטור, נמצא במשא ומתן מתקדם עם הפועל רמת גן ונראה שהעסקה בשלבי סיום. אם אכן תהיה חתימה בשבוע הבא, הבלם יצטרף לאורדונים וינסה לעזור במאמצים לעליית ליגה. לרשות השחקן עומדות הצעות נוספות מהליגה הלאומית אך כרגע נראה שרמת גן היא המועמדת הבכירה לקלוט אותו

 

רוני ספקטור (22) שגדל במחלקת הנוער של הפועל ראשל''צ ואף שיחק במכללות, רשם עונת פריצה אדירה בהפועל בקעת הירדן כשיחד עם דור אלברמן הוא הנהיג את החלק האחורי של הקבוצה, שנחשב מהטובים בליגה. ספקטור הינו בלם מהיר, חזק עם משחק ראש נהדר. לפי היכולת שהציג העונה, נראה שמקומו ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי.

 

ספקטור היה מועמד בגופי התקשורת השונים לשחקן העונה בליגה א'.

אחד הבלמים הטובים בליגה צפוי להשתדרג (צילום : אבישי אפטקר)

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות