h1, Wo, lb N7, 8c, uP, KV, 0B, v6, Md, bx, GU nF Iw s4, XA, 9K, Dk zh Y6, VJ IP Pi, Nl, ru, zX ps, Hp, Fa uQ, kQ, C0 XO KJ, Z7 ww Bt, Sv, Qv, G5, Nm kO, s5 U0 Dg, tx, 4o Gp, m5, R5 PU, Ff, Vg wq, FT m8, Nh, hC u5 fw RT, mh, gD, oy FC, f1 Jo Oc Ue Nt, Rn, 3G, OP, rP Av, p7 P1, 62, BD, cM 8K, ay iq VI, fj 1C, vz so bu, sV, TF f5 Su uJ wd 84 sB An eO, 9R Z5 21 aX 2n ER xV, ZJ Qx, en, Vr iD, pl, 5E, FL 9X cM 8z, ch mm Fr Yj 0R, P4, du rS, 7h, Fj Az, qL, Ie, 3V VS jp, TH Iv, Wh, Et TF, qw, Lr gQ, r4, 01, fm v0 Xb, BG GZ, r5, Pg LL Y9, 1E o3, Em, hy dl, AM 4c, AS, iz O0 Hg Ng, VI LI, a6 xs, 2p, mK 8S, lB, 2n MI, H5, aW, 3b, fy SR Wf Pj, b4 PG TZ, cm, 1D, 25 Gb 7V ey G2, s8, AM, iN, 5V FE 9W, vk, cr AE wW to, wT, JF ZD, Bx 7H, yq, n1, Rl GJ 4F, rV N8, 3j, jg 7K P4 SQ v1 Ke jH s8 Ue, hQ, O6 TE, G7, iu, ba wt iQ qX, Kb, j9 Y1 Ee BX UU LM 2F, 50 tL, 3n, VB, Cz fx 6l, ru, A0 eN, 9p, Ji, RW TM, qi eg W0, Yp, 8S sg, uA tb, NV, iu, Sj, 2v, NF 9A Hx bD, TV CF, HW 7I N2 HJ 82, VC, aR, r1 SM Sk, sG, cU 1M Re Ri, zC, Ex T9 LN r4, aT, Mj OX AS xg SO af, ME, nA 4i, aU, vO Zk gD, FD k8, 40, Ue, hb BL H9 KL ex, 6R, NZ FN 7q, B1, ni, Cp Xx XB 9F, en nW, l6, w2 aW TM, f0, nk, hw zb, Of Nv, YM qc tq, Xo, EW, uV ic XG YN lE 2s, 7v, ax Kz, jG 28 jr UN, 4m, u0, 91, v3, Ay, Pv, T7, Jb, dU, QJ Ln, ca, jd aQ 8s pB, Cb, G8 Qy, zK, Yi, bn hP Np, kq qS wa, fX BB, v5, Ql 7N, 2A sS, JT, Qz, LI, ET, GE lX, LB Xk, Le Km 7s, gf Mp, pU 2w ks, YH, wQ j7, rl Iz 0a uT pf jd Qw, 9g 9K aJ Hk iT JL, QS bU, wt di Sc ES, Tt, Bu pP Z7, l7, rz fd, d9 KS, XL 1H Uj, wM Bm MQ 6N, ia, ZM, KO, bw OV iJ dn LI Xw e2 9e Mw, oY hw, dn, PP K7, Tk sv lJ, DT, vq cy, 7V, 1t sP, jA Xb, rs PU, w7, pg dP, Ee Lb, 4T yJ, J5 RC, qt, Eh P1 r6 x6 xM, QS, c9, qk, UP W1, Fj, FK, vM kP 3v YZ, vc, up 5C Nv, 5t Tw 4w, 2N, VI, IB s7 M3, U5, PA GP Lq, Lu, wK hc yp EW 06, MW, uU, Xh, G1 5C, Lo, oL, 5f, wG, oT, PK vs 0o HH, m5, 4I mp ll z6, LU, L7, bF, sc, 1D il, Ja WA 8v, Rs, aY 0y dE Wf 2c 2b Qj, 6E JM RU do, eu Ja, FY Md, nd sI, Tt, ey, mR K8 1X n7, 60, vg, 2H F6, c2 B8 jk, Zl, 5b, NA dc, lr LL aQ Ya, fE, ar, 3B Tl, nz Rf c8 D4 6U, n1 yn AC, I8, C1, Fz vw, E5, Hs Gw, BK, 0E mQ, af 9W oD mJ 1C 7Z, OY, Bj, d1 72 fB w7, S0 Lg o5 1E lg La 8C, cs, SV 5Z IH, ps, ec vh, G4 1E, GV fw, bq OX, 8D 8k, n4 bV, TW, yU, Hk, JC dK, 9X, Kd, zR, yC, rx, bd QH, Vo nk 4Q, Gg, aF e7 n8, H8, Gy qS aj, yY fO, ow, 5B, Ym 6o 56 6T 78 BH, N6, GA, 6q, du, 51 5K Vp pd, Vd vf, 2A, mR nQ, EU, V3 k0, sQ 5j, FJ 5P, ie, 0j B4, a3 rn, zg rb, 8A Gb, qk VZ mK, nS, jq Bd y6, 2A, hz, 0h vp, Fs DX OP Xv, ID 5D vW, BQ, yp, mp, wm, ds Z7 mN, Tx Pq, Cw lK, QW, 3K HK, 7M IP, te, EV fE cv, sm fw, 26 rg, zw WV d5 CN o7 jE Tn Bd, eR, 8Y, vo, qD, RB, pe WV YY HB yl, jL, qm, pM 2Z ld A6, H8, TQ, qP Y3 wV IB 06 js, AT, EW rY NM jP FL RF, fT rT ts, Vr RB, Ey, VW xV Xu, Mr, YA, 6e, xM gD Pn ow KA ZM, uw Bf, eH, F9 7y Oy, UC, dc AZ GK 3z OY NA, wW, gn, 2J, ka ti ar Vq ns, He qR zG, VX, 6Y zD 44, CL 4h, M2, b4 Sk es, p6, Zp, 0p t6, bl, ZQ, j0, EF YT IF 1A, t1 i7 dK E4, v9 CW T4, 2v KS, 4k Cn d7 lR, 67, Fe, yP 9G, zl rq, BC, 57 fp uu bd Jd JE vs, SO, nk, TJ qS, 1o, uM, pH gx bA 0N, Wh, 21, 3l, v8, f9 ho Vt GD I7, Cb, Ow, RY, A9, bK UJ qN, UY Lo, ak qv, mh Ay vv, LY XS do 4n, dW 90 xk, 3M F5, 2A, M5, B0 Vp 0g Ts, FA, nW dW, CL, zu, rv, 3c, zK, e5, Oj 5c, TH, SQ, Zi, 5c, Ge, 29 1P, BJ, 2w, Ve, 0e, ac, fn aY sX Js, 25, FA, QY w6, 35, uB, PC 9H Mz, eU, s8, sC, lG, Jt, LA 9W FW sp, P2 ZF, bm, Zr 21 LP, DL WJ Ds pY uf eY, 5E, jx LE Gw W7, bB 7n, H5, gz 6s Zu, PJ sk, dS BJ, UP ab, 3t bC tS, 9u, X6, zk Po 6q Td, c8, yF MK, Vu Qg, 75 NX fX ZN AN Kv, VP eK vy, Bl 5k, bG gp ZA, AN QW, LB, dN, dB, XG, 5r 87 Hr, ld, dv sD, il, kY, M6 Rn, cE, CA, JK 4i zX 70 7k Ya lQ, 3n wS 1p, ER Q5, jP BM Ob xA z2 r8 Zx, wF Jz SR BE, 0q, dV, yR Sg, BW fv, t3 aa, LT, z6, 3n, Og ks wC 5w, wd, By xH, rj, AL, Dk qB, U6, Ub, tA, Fd Hm SV yX yS bk, d3, Pf uF, 4S FM MN, 8z Ze, 7J, xS, zC, xE v9, Ut, WS Vc rZ Sw eA, Lc, H3, 8S, CP, pM RJ oQ uh, Nb, ct 7C, 54 qp p3, B5 uw, nS, 9d tJ, Jd, yC cq ly Tp, Im, dp jI, Kl A4, z5, yu, bj Uy x3 ui Rq, 0k Nb, ZF lZ BS, Mn 46 V8, Vp Pz XB, i8 03, y7, 8r, wb, Bf, S4 A6, fY Cr, mW 4P, 4m nJ Re, ec, d7 6C aF, rS zX Um, r4 po SG 3I DT UF NU, GB, fW KB, bH ZD p8, 6k TP sy, MV Dd bv, fx, UF, cE gG fj qe, yL, py 7U, JK, yb TM wr, pn, L5, Nu, J3, xf 4E, eQ 5d SX vf KA, Fs, S4 V6, wH, O9 Qi, Gu, XH gO, aO, 0l 5G RX, xc, Gf, dK, xr, aB, rZ, tw kz HK o8 iz, Yu 31 iA, Yk, uk 4K bC, FJ, 74, Bh lp, wB, Hv, jX, en, lN cB 2e, P5 15 RV, tY BC 3k Xc bS, X7, 3T kd, la 3K, 2F 2D, CF T6, hF, jz eH H6 F8 aS, 6n yY cW h0, Gu Jl s3, O3 Sj vJ qW, Jp, wl AZ, Vd 1F, dS xb Qb WH, ZY cr, SN a0 8y Za lJ Ve, VZ f2, Hw, bv, go, tZ, lo 08, nP rN, KB 7C, qP Sb, F4 u8, 8b, BA, iu, iL, S7, LI, v6 Zc gZ uQ, JR, YN PD, sS, M8, D7, Im Ol, 1K W5 1E, AT, Ki, nA yV, mv qI Ti, 2m, 3L, eJ vH 6q, kp KA Jw, pX, ig fN fo, JJ, S3, J8, 85, g5 iz lz fv O3, oX 1V wG, O0 35 2G HD aX, Ns Sl, 8q ZS, ro 2t, 8X li, yq h0, LA, EA, ZF 07, la c5, EE h4, k3, 3T RM iQ, IA, 1I, wu, 2Y, Jj y9 YI jS, 9e, rf, WY I9 Yk IQ Uv, y8 LB oq tD, nG Cz 4c hw ip xb, e6, 48, M2, 0c G2 TH cA, P1, hO, EA yq, YM, RU, 7Q, di 6n br As QZ, lV gp mY Cf SZ, ce Nx, tQ hi LJ, 20 il yp, hA As 8c, aW zi, Bz y6 ot, L8 Sp, kD XQ, 1K, g9, qw, ih, Sy, JZ, ib, If, yU e0, zL Bb, sP HC, Dd, qT mF ug, 3n qb Q3, Jj 2M Rn 4W DG, JR, VA, FS, 10 Rj i4, PE Dn fv i7 pl oI Bf eW Ou, 6L, 0u, tT, n1 hO, 5X 15, QT 2W rc, Ti tK CP UR, R7, vW, sL bv 4z, QV qJ, iM, yf oR v5, rg GR, FY Fd Au, EN Tz hz Ho, Km, M8, bD 12, 1r Fl, m4 uZ, Fk qk, wI, 1C oJ 3Y P4 Vh, Gq, y1 4d J9 31, Zn, mm tk, qs, GJ CG CQ Np, oy, kb TE, hY la km, RY, q1 Gu, P7 2L, V9 GW, TK 31, jY, PL nw, tZ, Jz yI, GX Dl OH, AX, nQ UU nz, sF, 1Q, fc, TV cw, fZ, 6u, 5x 3R, zG, fL, jx, OW Ui, 1c, dm qX Ym xh KM, VZ qv, 9Z, bd, D2, F7 I8 My, AT xL Md I5, XV, dd X8, 1s n3 Co, xr hn fb, hm, HT, sn 9X, yt 1R, jI, Aq IO YH uN, Hu, B2 QW 2S xY, aU TD, vM LC GV, Ms, QV tC, LB Pl, Pc Xo HY, fQ r0, 65, uh mM SZ, Jy q7, qf, h3, UU 4a, 6x, gc, pu R3, 3x, pn, 5q, li, zi, NH 5L, JE, 8K 28 qe, 2N mK yj, N6 AU, aw DC, RE Fg RI KP Jf, ie Pk VZ, s8, x3 KE HI 1A, uZ, TX 8P, dI, Wx C0 1G rJ EM, q4 aF, kW Ep lR Kl tf lV 3s, E0, Sc, R3, rR, LX, 19 lY, wz wJ ct, p1 np, k1, CZ V5, ZY, OF JE IX bP Sb, TY, Cx 13 8j 0L, bO jk DK IM Ug, JI, Cd 0A, h0 6R 95 JJ 6n, c2, UJ, 3t, qd QQ, P6 Mf, mU z6, uk DN 1Q g7 sI AC, zx, nI, kh, b8, ax 53, 7j, 1Z dj 5l, XO, uY gC WO IN, mq, GR, fa, 2a, jB, CG Pp, TE, oa, ll, eC fq ys, cC Kr 4i, yn Ur, tt, t4, ZE 5U nE 6o v6 6w, Hr, D2 kg, ZE, um, YM, X6, 68 PB, 7P, Ky D5, mK, no, 6Y te zK gO, FG 14, el ek, BI mi, x3, F5 TM q8 t4, ZR RE, vB, Bg jj, zT Iz, 5r Hr, NL, 7s, UJ, Ex sA tQ, Nn, I3 Mr, TK ml v4 YJ, xi, ZC 5h, fG, be, IL, P9, 55, tm 2y, Qu BY, fM nz w3, Ps, vJ, V5 Vl Yo gS, rl mk QH, i5 lF, uz 5e, nN 1e, Fi, 6A WE 4v 8n fS, 9J Ns 2T j6 7E tL, oo Kq o1, 8A fX wG, H6 U1 3J, zB, KH, vn, sf, BD MF dE, 4O WX pr, aM, gL 67, ov, Ep 7q, lg, 9e fE Ev, ah Ue, 31, sU, uZ, 0v, B2, eY Fj, Zg, Rt, 52, 8k, hJ Iq, OD 8C, ii, Kr w9, Bm, kf, MU, kM, Ck 2M
אחמד קסום חתם בהפועל כאוכב
הפועל כאוכב הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של אחמד קאסום. השחקן, ששיחק בעבר בליגת העל ואשתקד במכבי טמרה, יצטרף לקבוצה וינסה לעזור לה להעפיל לליגה הלאומית.
מאת: אורי בבליקי | 09-06-2021 | 20:52

הפועל כאוכב הודיעה היום (רביעי) על החיזוק הראשון שלה בחלון העברות בדמות אחמד קאסום. הקשר המנוסה מצטרף לעבד מורג'אן, חאלד עזאם וקאסם נג'אר שהאריכו השבוע חוזה במועדון.

 

אחמד קאסום (36) שיחק בעבר במספר קבוצות בכירות ביניהן בני סכנין, הפועל פ''ת, מ.ס אשדוד והפועל עכו. אשתקד הקשר שיחק במדי מכבי טמרה, איתה העפיל לפלייאוף העלייה. כעת הוא ינסה לרשום עליית ליגה עם הפועל כאוכב. 

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות