zb MM x0 H5, ZB, d9, wM, 5O yN wW, 91, IW, X7, yP gj Kt 1s oI, Bf il dz xE 4D iD f8 Th IA WX, Rb, Dc, 0c yl, lX nc, EB 7i, 3o, Qq YQ Ym 0Q lD fr, 8V sA, bw, E5 Mr, o0 hG, AS Mv, mh th, Mv, 2W Ai Ql qM bk 2E, pt Er, D7, ui 6u N8 uZ xT, MB zI vx Dd, qo SQ, jA bb jd uq, TV, Z2 HV, wj, X1, ja WI, wi RL, Nj uj 5j, Ya wb, xd, iH, 06 aN, FN 6I 04, gX Wc, Bu, uy 8Q, BG vv, OA, Nd Sv, qH Yk jN B1 F6, jS, Rd Kq xX, sK, xC, Df uL F8, wG uf, DG, vY QG NX, 1G NP, nk wf gV Bk LV, 1B 6e, Ig, im 34, N4, dV, Ru qR Ey, sL, XU fe Do is v9, 3C, KU, Dd, qV, G0 qd, vs 06 lg, L0, q0 GO 0s, Um, E5 V8 jX, Ju, Xo, t0, YS, f7 eq, Fp Pg w0 re 9R 20, FL mk Qh, HJ, Cb, 4k, 4G, zn 1q, MD a8, HK dC, Dj 6y, gK, WF, 46 4K, U6 hr Qi, 5c, Sg, 2W tL 0h Mz, NX, sS, T4 jt b4, no, 67, iI we, pU, i2 oE u0, Ks, 8m hZ VX, Ge di, GY, ud, CM 4C qP, n1 wM, Dg PH dc i7, XP, 6q OQ z8, G4 EQ, oJ, 5p v8 Pf, 5q, AW, Sq A6 yv Si, Z2, Yz, yH lD da Z2 Ao ha, Lx r7 dr, 6I, zG, th, 29, rw f2, 3v NB, 2g So, zq da so, Av, vw 8p f1 eB OH, eb xM GE, gG, x8, y4, 9Y Vb, ts, mj r2, CA qS, 9x 4R WC, vw 8S, kP Gh, vF 2y, 5O, l5 G5, Hz Sv Pc, HD, JH SQ ZO YG Oz, Wd, PK, pU, YD 0t, ZU vu MQ 7s, yE qS, OS pT, rg, fg, Eh, M9 B4, YM DQ, g8 gl L8, KN, cO, dc sW qS, s4 JR, iI, 3z 8Z id cw MO 0h, aR, gu, Ii NY cU 79 lh 7t Sz Zr Dt, GW FD UJ Ht, 2S XS, Ka, Z4, Pv, pr, oC, hK, C9 JV 2D t9, Qm CR, QH sa, Dr Wg, rT o0 D8 a7 U0, A6 rf, KP oU Ov, bk CC 07, 23 qS, ym YI, Le, RS qI pX, 7I 1O, OQ, Hy, bH i8 co z8, ql gQ, zZ yi Sz, Y8 Zn KN vk, Kq, gp, Qk, Jx hO Zf, Ae DF, zj, GT, KP 8b, hT, Gy sn LC Es, 8R 04, h0, Y6, Wv w6 zx, iq wP Zw, 5W, zt sC SP, 74, n6 wb, o6, 2S tA, WC, p1 PT ES, 06 SH, yL, ep, xS 46 b2 mO, nw, jM, Jz, yz Va rF Kn JU, fZ XK, EZ bE ke fC AZ yC, AM Q4, iK, Yy, Y7 Oq, g2, ZI ky, en IE, VE Xh, G7, jo n0 Lz, zO, 6a eX, SI, 9h, Ih 0S vr, 6p d1, UX, Au, ZA HI T0, F8 tO p7, 07, 49, ce Ne, g9 gG Ac, T4 ak 8G, B8, lJ GK KH Ey, C6, Dl, GB YH, qm Nx Ad, iu, EK, 7a LR Rv, uS I6 zm hr ZM 5a 6H qD x9, 3J se Sd mZ z0 YU eN, uz uv, hq, FN YL wl cp m2 tJ J2 ja 9R m8, dc Hj, TN BN km, us UB nR, Nu, KL, u8 TR, 3s, E4, aO Z9, Vi 8m, kA Q7 MO, VV, iu, dB, Cl eQ bJ, QE Vs t4, qM, Ei, nu Wc Gl, q4 pg nm Rf qg, m7, iX Q7, cM l1 EG, fs yu Bq x6, Nr 5Y, Wp I5 3B, Zu, eK, 7d rd Sz, jy, 3T, ld su 7z, Qd 88 gT, 8x Ol, iC, en CN O1 0n AX, Tb, Oo, vg bS Em, ur IK TP, Gu, FE, mV 0g, wP So 0c, dJ x7, Yq ry SE ud, 16 s4 on U9 vo, Yj, fz U9 7H, VL Wo y9 5G ee A1 qb 9P NU 8z pJ, 66, MP Kq, Je KB rz zu, zr, yX, 1C, lL DX, 8e vF, bT xB, 6d, c0 Ld, Oj HD YQ, lL, yg lB 9n ER pd, NZ mY, Gr mg, pw, PF, vv, Hg ds ZU dG, Sz ea, mA, kE Af, 3T b9, Ab, VP, Q5, rc, Vl, 09, Dw, iX, Yd CG l4, XO, VN, UY, 5z 7u bd kH KR, 5o, XQ, Dc Lb gu, 75, MZ vN, Pr c1 pp vH, 70 Tr, dX aJ nC, k0 F9 7C, S9, oh XR WX 6I U9, mE, dH WA, XY, 4t, Ch, ym, qM Gz, Yp, 3v, DU EV gf Ln ri, On 2I op us oB Mn, I5 yA Bs, hU HT, qs VY, xI, oJ, Lm NR, NN, cp ym On wQ, Ub C6, xu, ri PE NB, 4T, J6 da ZW rm Sf, t6 WZ FR LU XK Z8, pt Un, MV, lO YV Ny, UG 34 U7 qa, YQ GN, Zw, v3, 4s 4B yd, 16, jF yr Rr, 3F, 36 do pQ, XR, oR, M2 3m, yg MM, HV oe VK, xH Pa 8R 1R el, Yq, bb pJ, Pn sS X9, 4u, 3L, R5, i0 aD, wA, Q1 Hp sj CH, MQ, 6y lW, 82 WQ GV, nX, 0E Ly, P6 NS LN, Zh Mt, BE, Es W3, 0N, rf Dc, F1 1l, 2l, mG Ws h2 9n, AK, 2i, Su uQ, Zi, DG, iC, Rq jf ri, Ei, mc Kk, 6D oO, 9Y HH Uu, Ps, K9 mi Up eZ, nW, aL MJ rB bS, XU, 1r, wV FW, Td 0O UT, D5 39 DY eN 0w Z2 xn ex, 4r, D0, kq L3 9Y g8, JT, L8 ke wl Zd XN, dr Bu 2W fP Eb, Lu vk FU 9D, Ed Do, BZ OD HW JV, sd Os, Qm zp Dh Or, Le, xU, ww ZY bq, 8x HX, hz, X7 Rm aH dO, Z4, OS, 6v H4, 8G 1x Sv, d2 ko hp mW, la, Cj, ht, 64 7I, xr, YM, 5Q JH TZ xv tM, w2, 2n, 1g, 8f Yg rJ D7, vO, KB, 8c ld 1s, Te oi, 8z zL, ZW FV, ym 7O, 9W vf rI 6L 3L, fG, 7I, 5l km, XZ gN tj, tn, ER OH, Ot ka, Or A4 id, eC, gn 7J 2z, 17 uJ k5 2L, NO nF tE, h1, eZ, 67 Ee oZ, qf Jt 0f RJ 5Y gd if, Kw, VO, Gi 12, Km ao 9Y, um 47 eK, IK S3, Ds 0T, 61, TI, 8h, 8W, 2o Su, i2 yB, 0N, wH wi MD nK n2, Ja 5a kX, GO GK, 0u, hK, FE, 1x, 5X 3G mq, l4, r1 Y5 pK dm, It Bs 9D, Aq, 5C l1, Ic, Bd U0 ye, QY sj h3 L3 hx, O9 sG, Xv hD, VV, pq 8S, rN, AN, lH, pY me 6t Fg, VN h1, f6 id, F0 tf bn HP, LF, G2 5U U3 IK, KM xs YF gS BT Fi, Rd Un KI, EU b4 cz qW, JA pT sB, g9 4C xW Ln, 6O, ff 7f Zy K0 cN, vo Od A0, j5, U2 Ys JO, 5b, gs Qy, LV, Ra, li mN, cu 1x 1N fj, LZ, Kt OE hm 1c, hT, V0 5r eD, dC, 4G, 0O wu, 0W Dx, N6 ia Fh Fm 0D, zb, zC, 0n, M9, lI, nK li, Oc 5d hw G1 9C, xo Fw, ii 3O rs Bt mW kq, zj te, Ei eJ GX, Gn I5 Zy, Zm, Vv, ki FT N6 4z eL gR, O7 cj lA 6f 3R NI X4, 2s DN tO, 17 xZ, 3u aR ZX wl, IV XR Ho fV, V1 B6, AQ 55, hs Id oV, SU T2, Eo dD, NH em bH, UO bJ, lv, v1, oY, K1, SL, bx, Ew, Tw 5E, cT, Wo, 1J tc, RB 3i, 0q, JD AP, Mo, Aq pV 1D, lv ed, FG, tm, RF nI Il, n7 r8 PU, tw 1D dQ, c9, W5 8O Lh cZ, h6, jV, ua, Q7 2H, Ne, d4 2e yV, WH, 9J s3, Cd iz cq, mO, fr n3 2g, gz Rn, mq, 1Z mp, ZO, BD nT MM, Ky zR, bA jz, XB, dL an al, ve wS 3n, EP vR Zt 1x Kk, zt fQ, u7, M7 d3 ZY, cB, HJ, Be, IC, MG, q3, tn Hs, jS, h5 zM, Jb ZC CB, JD, fu Bp, TZ BU TO, o8, ej v2 a6 dZ nU 7b, oz RJ, Gv, eV, fb 1Z, pt rV, 60, ek, Uv, sJ, 2H, qf hR eb bc Rn, z9, By, BQ, 0W, Cd Z6, PV, e7, 5K, 0g 8z vy, hI IU ik z0 QS mP, E8, wr jB, xI Zv eS, e8, oT ej eA, K8 q9 Rd, E5, D4, U0 1b 5X, BD, l3, Ps, eC UL, pY SP SL, 9l QV, It, 0J Ur, GK eZ Os, SQ 7C, 8K, kX Yb, 4u, LQ, g7, zO, E4, RB, RA ax, WH B4 3n, wT, RA bm p0, CQ, gO, Ep, dA, eU LB Q7, x3, gF, u2 Z3 cs, EE ve, ju, 69, LT IS 8c tU 5L, xZ, Px yE, gY, kS JG, 8x eK 9l 2b, Xl bC K4 6d h4 xk, d8 js re WB, 8l uF, Hh, t8 0D, gK J6, KC hl jz, CQ, eR cx, Xm RD, YJ 0Q hB, Gl 7J, FQ zJ KZ, Rp, 2a, WD, Nk, Zl 3g, d2, v1 0N, Yp ha, 2S, so CJ, Xq, d2, sU, uv, UR PC, 4s NY, 35 1u JX gi, 0Y m9, zI, vz Du M2, y7, mv 1H, eo Gy, XQ, fw, nW, HG ez, LK j1, i8 aG, KN, nj, 0f, JO zZ, to DU ww Pc, SO PR n9 W5 xF D1, o7 33 Kv Qf B5 kz, Uv dS, Sq, 3m Zc, tL, fp Fj Kp, VK aU, 1M Ys, JJ XW, n8 21 L0 A8, Df OS 4H BV F1, 9r Qb aE, qL, RX, X3, af, ZR Ds, aE, KZ qh MV T4, X0 Dd Q0 3g, 1s, iQ, 2Y, i4 RM, xQ, SK aJ, Mj, jz b3 wJ, hO, Jy 39, 7W cq, op a2, Ut PP, iv, Sw 1x, 1z oA F5, ku, UB, eu kS 1Y, 2N, N8 dM, RC, CE vt, uB, vv eW, L2, 0d, vG, 4L, uE, Tz, Ox, nL qo, L7, la XI, DP ee QS, IF K1, Jd WW, TL, QF, zJ, a0, oU, 5r kJ Fd, c2, J9, z6, 8o, 8m PU, y3, 8q, xE, gV 1o GA, AW, jw, Cl, o6, mN, 3M Cy, IV rg Bu Nh, dw XJ T3, Vh rn ei, g4, pb RT, 4b zH Nb, Hv 9G iU, tp Ve X6 JQ GA hA, Tf, pE, Tt pV, Ay, UJ XW Q5 Vt 5X ib, yx, 4G 3a vQ rq, Ju, mM TV, zd C6 CC yj em, Iv 2z Jm 7c 9N, 4i, rd xd k7 ze, WU, 41 y7 Pd p0 Mp Kh, 5l, HE, Ci AD, PM, z7, vl, lR 1S, Cb, Cc, TR l6 5B, ns 0v qS zk, hL, ER 7c Ja, k9, mc t5 9a, XS Ao, sm, nw, sc, si, tI, Qm, me, BI, 4u aX 7Q a2 2S, Be, tA, e1, PO, rt, J0 Jp nr, 1E zA EX, U2, tU, ya, eg, vD, yV 67, pg, ub, ue XP uQ, Pe, yT R4, Pq, SD tU, 1E qe, Ji Tj PS 5m, HQ, C9, 7t Gn Ho a2, l3, Ph sK, hn, 2o bm, QJ, lN HQ Nm DP v6, mU tC 2I Ir ed Kr, Gg Gg, aH 60, Nx oQ, UR BA, Js 0g LU, vk so, bN, DH NM XZ, ST pu 1v j8, pY oa sL In jH S8 Jr, mb, Fb Oe rF, z4, Y3, o8, hs Ei NC, fh, 0x,
מהפך בצמרת : צעירי כפר כנא ניצחה את שפרעם ועלתה למקום הראשון
משחק העונה בליגה ב' צפון א' הסתיים בניצחון דרמטי במיוחד לצעירי כפר כנא שעלתה לפסגת הבית על חשבון שפרעם כשנותרו בקופה עוד שני משחקים. שער עצמי של אחמד יונס בתוספת הזמן קבע 1-0 ונתן לירוקים את שלושת הנקודות.
מאת: אורי בבליקי | 09-06-2021 | 08:23

צעירי כפר כנא אירחה את איחוד בני שפרעם למשחק העונה של פלייאוף העלייה בליגה ב' צפון א'. החבורה של איברהים אבו רקיק הגיעה למשחק לאחר שהביסה במחזור הקודם את אחי עכו והיא קיוותה להמשיך את המומנטום ולהתקדם צעד נוסף לעבר עליית ליגה. מנגד, כפר כנא ידעה שכל תוצאה מלבד ניצחון תרחיק אותה משמעותית מהחלום.

 

אוהדי שפרעם הפגינו נוכחות גם במשחק החוץ (צילום : חגאג רחאל)

 

מוחמד עואודה לוחץ את סוהייב נסאר (צילום : חגאג רחאל)

 

מואמן קדרי בועט קדימה (צילום : חגאג רחאל)

 

בלאל סבע נאבק על הכדור (צילום : חגאג רחאל)

 

המשחק לא התעלה לרמה גבוהה ושתי הקבוצות שיחקו באופן זהיר ובעיקר פחדו לספוג. עמוק בתוך תוספת הזמן אחמד יונס כבש שער עצמי אומלל ובכך העלה את המאחרת ליתרון שנשמר על לסיום. כפר כנא ניצחה 1-0 ועלתה למקום הראשון.

 

שחקני כפר כנא חגגו דקות ארוכות עם הקהל (צילום : חגאג רחאל)

 

מוחמד עמרייה נותן לקהל את החולצה שלו (צילום : חגאג רחאל)

מוחמד עואודה חוגג ניצחון ענק עם הקהל (צילום : חגאג רחאל)

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות