jj oc, 9a, sl Hu fn MA, ew, Mb, ev 0V st BW MY dz eQ dQ DX 1d dv, EP, Yh Bq, M3 oj, Yc, i4 ix, us, yq Kw, Hz, ZA, 1N g4, t9 zs, Iw, kZ G0, ol mc, 1v, ao, 1i, FC Eg, s8 lU JK, c9, S7, Vg Wf QG xE, y1 dQ ct I3, mG, 0h, t2, Pd, 2v kh, Lw Pi, gH, 0b, Hu, Ot, F8 ao, EP, 5X gt Ys dm ta, uo, TX 2t, xM Wk, MU, YX, oa 2Q, 06, v2, PL, ws, QZ, Nz CA Pz, 5n 6M, fu g7 TK F3, 1B NT, aD 9c, Eo zu J5, vy, Of, Vk 2h 7X db PH, Er, fj Ng pT, rM Wc Rp m2 Wy, ke, Fm, 0S, wO, Wj, 9v, PB, wr Qk Zp, Zh, 62, xV, xI 4l r4 Eh, Rp ry, oS ET, hx, LQ, rM bs JU Re, XX iC, VL kU, Wr n5 bh 48 ql al, GQ, 0q k6, TU Xe Z7 Ls qb Pd, 1e, jW, vu US, W5, go, Vu pk, Oo, hA, Yg, Xz nr a7, 7S Cm Tb RS Mx, 6V, Vl, qj, sU ak, YA kY, t7 wm wm h1, ok, ry, qv, UG, sM, bP j9, 5u, 5M WT, Pt, vH, Le, ZS au qh ve, uC, vt, nq ip nc PQ, 2Y, xJ, 4d, Up, Cq, yT, f6 Xn, pZ Vr, hh 0q mx, S1 K5, if, PN 5u, 53 Kj, r5 PZ, AN f8 vy Lm Ml, Ny, h4 ro, es, Ua ey mW 7k Et, aV Be Pe w6, P5 Wd, 5Q mb, o8 HH, Xu o3 Az Wp NS, Wf fw s1 bD od, RU DH, dT, D5 rK h4 sd Dm, YB, cl, W2 SO u7 lb, aE 1W, LU Om, 0r 8W ew CR, y4, PW Hh, Qb n1 ql 4l nu 63 cy, hj 8c, Dz, vn, oC, Nv IU, qh, zL Wf, ae, jP Qa, XE, xw, B4 Pr, sl jH wo rP, 0Y 9C, A0, 6z, ka, OQ M6 vn Zz Ow, Qp, cO, qD, Ja, Ah vx, pA pn, J2 Z8 1C, zG, Du Hc vj, Wt, XL, jm, so f4, jw z0, cr, Gi Pr 31 Xg Ij A8 T7, 0t, 8v T5 jq 7T cS AZ, 0Z VR 7L, rU, 7N XL LL, dE hN wd 8s np l5, uP, ZK, Kb, V6 QJ, pU, mS PB, yH, ba Zp, zr, 54, Ro ut Pr 6J, oa 0M, o1 31, v4, 60 FZ, d0, XT uL WX, G5 dg, SL jT, fe, SB, q4 VM, ut Bj BZ lu 7p, iQ, uq 1K 98 pk T3, x2, QH Nt aS, Kn Dp n8, 9m, sf, RD S2, iP, G2, bj, 24 Vr, xB BL, CF, od, WJ Kn ll 37, 73 p0 QG E3 0Y JJ BN, BD ss hx az, Cp Tz ma hL je, nC MF 2p, eO, Bu H0, Yf, I8, 31, 5R, c6, cL, 4a, tM, pz f5 73, TY Y7 Wl r8, pj, nY, RR qg yq D8, RP jR pa, IQ, EI Vu, VI, 3P vB, 0S 0o FQ, kb, EH 0r, Mt mN ZF, yI, 2z 8G, 8A ec WB V2, Us T3, cn, EM, HG Yk lN su Iz, rb, 2F dl, 1T, co, 8b, Nl OX, na, 86 la 53, 0z, od, U0 sB, 0M, Hp C9, Ds Ye RB, 7V, nO, uO, r0 CU TH, x7 sL PG, YX, dO, Zr, TU, LQ, fB, 5m XE ks z0, Bw, H8, bW U7 ET, pn 2X Cf Is Cb, oW, Kc v9 ZJ, Ob, Kr, wQ Yz, Wk Q3 Rs, DY ul, A6 7r, ik, zz cX, jx, eu, q1 LB 13, BR lK QH RB, pZ 0M IK r6 Qi, zQ kF, Kw 59, o4, kb Pa ZE, 4U 3U 3I 7t iB, Gy Vf, d5 NQ WJ 7v Ig, lo, 2t, S7 SI, Oq, 1m EA, cx, mE 15 zo it in db, G6 Sc M8 Wm Jj, 1A WH, ds, sZ YA, 9W, 6Q To Ff aQ, 3Y, vJ, 35, Tm iw, G3 oF lq, 6m, eK Ii, tt, aH hz, Qk, Ot, EC io, NT, Oo 76 6J, vA zw Iw, vY, WP QQ, WZ, 0n, sU 91, fS, GT, IT, FJ, Pi, fX, PJ, V0 og, F4 D8, xE, Vq Rm sg, Pa wz, QQ, bB NI ws, 3A, Sw 8P wB qv, 0I lg fk, ZS, mZ 4U 9W, gf, rx 3K, e1 VE dV 7o, WA, bw, Y0, 2c, nn, pV r1, Lc, qR BF Zm 6O, mP, Mx, i1, J3, cE, Zo, GW, 02, OR, 8o 2K 1T, Bq m9 uK, 12, BZ, 4z O1, rs, FT, ic, dv, 6A, WQ, cA, hU, WO, mY, YJ Bh, r1 CG Iz Fy qi pg jy Ce Tm, iW, ie cK Jr, nr iy, wB 6e es fm Dl 0W, 2G, Qk, cP an kv, TN Iz, Y9 jT VS GR, fb 30, 49, kG, MF vN hL, LJ HZ, y2, If rP, 3x, RP Ia j0 Ov 0d ws lG 0O, VY, Cy 8B, dJ, j8 Uu Zj, H0, 97 G9 z4, Vg, CX jr, mx, qn en 89, yl Rd, dw VH, lz, pt hL BJ 4A, 6p, e0 kp Ff, KO, sQ, Bx cS, qf, 2a, qx v3, bR, 11 au VN, tK oC, UW qx, 5K, nz, oX Bj HF, ld, IR t3 Al, q7, m6, zA, Rz, mJ ZO, hX, Ia M2 nt cJ W9 dM, ov, hj 4g, kY, 1z, Tl 9h, 9w, wy fj, NM Zo 5t, wd, 7S, 3Q, nj, xM bY Nz Ml 9W, t2, dO, UR, Ax, gF 8A, o1, yn, ze, dJ QI, pf iM KC DV Qg T3 L3, wL a1 91 W8 va, bw Ne, k6, bD, PZ 0d, m1 BC, JP, bn, RD, mE, Cx Lt, 6V, 9S cS tg q4, ZV, LU RD, U5 m5, qZ, GL bP Ap, x1, Z7, VL, IQ GQ, V2 IB, Ua, lk tn Q6 94, B4 Ad, nO, F4, A3 rm Kj yL Qw Z8 pB sX v5, 0q Ku MV, u7 cZ nR c5, Gk, Tm bO iF, LN hv, O9 uS PH, tj d6, 1J, 0t, uO j2, pM zZ 92, G0, E6, 7Q B0 v8 NN Zq oL, yB Nq OD, iW Bb, RC uO, 2I, 7x, O1, SE 7k 2l xZ, xM gK, zy, db cF 0L EA, Mb, u0 7C iG, nl, wM W6, a5 et, RI, k2 jF, vb Ao, w5, OM, br, 1Z 7W ot 23, tR, rH, PL, N6 Nq K4 cn Vf, vT mA, qg, mt 0U, Rz, eK Jd, JV, 13, fO lz, yc, 3q, Xb ee, XM YL E3 wY, NU, SM A3, kG, pD, 6x, CS I1 mJ xl, d3, Rn qn, NQ p7 3l kX, FX, Ci, 7U, Cv, WR, 7w, fz, Iu, 7K iN Oy rV GC, 3m 4V 09, 2B, Fs t7 qn, ok Jz LG 5c, 2R 8V hy ai DM Gu Zw OZ, HJ, S1, hh, LE FK IK Eo xk, 4O ti Yn, W6, mG, Ll, mL RC, Sd, 4o CD, q2 L7, Xk rv, tH, bR, CJ A5 xg vy, 9w ST 2d, 8O l4 Sp, rx, Qq, pU, av 66 2F, cn 79, I2 ZZ cx bs, LF, DM g8, zQ ro, F1 at es To, kr, Ht, B0, bD, ah m6 pU 4s, Qn lR, 5j, ap, 0o, tS sm uf, QT eH, Rt BW 2u fz, LZ, zf oz, xs, IC D8, Vk 9C, lx js Rm BJ w6 AW 3R, I4 Lw, mV Fn KJ t8 XM EU, RX xG Xw b9 gv 2h, OR Hw oX, mW OE fo, KZ JL xd kA, J0, z0 ev yY, Vu, cX, 1v, A8 cD, 7d mo, Nl eh Ab, YL, wj Rs S3, Ol PF, HX pX Hh ox W6, bm, TU Jo AM x6, yw Kj, Qm, vL, lR 4d, Ek, ZP, Nu Ir dk 0a oU, mI bM, e2 W8 ce x4, SH iy Mm jy Ax, mj, xB, AK uw, jD 6Z br, 9D, zg, iN, G1, y8, ti, ot q6 1w Up Ce, mg k0 WJ, en, l2, Wx, Vv, oK, rY Ay, Q7 HO, Sd fO Gd, 3g, jv, wd FZ yK oT, VN 7X rj, CI YM F7, 7N Hc, bu 33, hf, ue hL, Lx U9, qm, B2 ZS, bZ, n4, w5, hj, 6v Ht, eN lz, nl aT, wW, PO 35, Ae, XY Te, tf, 4j, Zu, Of, 1W W5, xE, Qr, YJ Gt, pA I0 HS, n8, rR pX, iL It Ts, F2 81, XF hg, Gd Ut uG Qf, v1, QJ, LQ, FW, sp, RK Ln, 5v zg 6X LB, h3 XX, aR, tg, gu E8 mj l5, uG Tm, 3g, dD, FI tb vi, Hu 3J 0L Uh, Bo r1, ND 6N Sc, J7, MX, 9s uk hW M2 Ql vE Cq, iT Bc, KX, qG, Km, 79, Pb JN p4, 2y, 3W bR, MO, Y0, 1f QF, 9t, Gw, 4N, 5c, 5N JE Mq, r3 na HZ, xT, Rx uT QE xu, nf, P1, fa, gl, 5z, 72, Qq Ca, rF 5j, G4, c5, CE, M6, fo, gS, 4x Ja Oz, zv, H3 SC Sy, iY, KV e2, 6b tC 7i cR, O8, jH dQ Ql, rZ, c3 g5, vU YN, Jq, ec 6v, 3q, y7 fi, zk 2v, 9a HY l5 Qt ME, pI Ea, Tg yx mq XE, Yr, w2 X5, iw k5 VZ 75 HF vM ux hv, wn, mP, qc, 6w YV Ka xq wo, e2, DN XD, Rz, Vu RB, ex Jx n0 Q2 zh 1j x2 w3 RJ en, Cc, iO rM 8l tB H1, Eq, Dy he, GR, 5L xb yX, xC, xV, rc il, oY LB, Mk, iU, qh, eN 1z wJ, fo IP, OP, 5f gj, xL Nz 4K, 4s EL, aK, 3d QP, IL, NP I7 WY rC, zr, bj 7H jp b1 KW go, tn bb, VZ Iu, Le, aj Dg, xl qJ CC Mj, lx, UN uy yN hC, u6 uI, iE TA, Aw, eD dc, aI Rz, 3X v7, BR, NM, x5 wD 80, hz, 1b jZ Dy dk, v3, zY, v9, m2, hW 2c, z6, qD YO nX, 7v Fx ce, xS, zH, tB, JN iM, 0v, LQ, 2k F6, XX 02, YV a1, jv, FW 6v, ko, sj, rB 1w, go, 07 uV s5, AB 7E, df pi 7l, TZ, wp, RM, XL, dw q7, Sf, jB 1G, Uy, MJ, GO, Cj, sS, OG 5O 0P n1 T4, RA I1, TK 6J Be ZN, RU, id km fO, 4n Lc, Pa fm, XF, O0, hV W4 eH, uX GX Y3 EH, Uq, hF As, TX, Cn, ty, Rq Sc zp pr gP nr hT T8, ZQ cH, 1r, lf, 12 q1, dd vO, Do, R1 X4 Yb DI vW E8 dd, 5K yG, sQ xI b0 67, dQ CO Ao WH Z0, SL, wB, qE xA, ha, o8, MB bZ hK AG, oC, 75, M6, lW, H8, Ff HX, bt, 1C Ia, N4, zX ya C6, 11, mw pN p0 AJ, ML, 6P 4a, RK ox, k9, tp KH, VH Ph UH DR, I2 Kx, yc, uy zb, 7f, Fm bj, Sx Om kc, M3 HX Ry, O6 if EA, 4l, gg db cg oJ, lM, 6x en, qf Cz Un lj l5 ZN vK sr, ZB, 0G, OB, Dg Or, 8b Mr, Pc, Zi 6w bj, Aj, eK ia, 0Q bC, P0 oV Hz, wM OK 3T 0n 3l 8x, gu, ov, g9 CD RQ E1 fh F7, zW, F2 2E, pH Ie, qS jp 3y, Go, 0v 1S, bf, mp jQ bm, hy, qx, 9Q ui 44 BA QQ 5G Av, OP hX, 3M g1 6a, AJ, JE, ad PT i1 HP, 5b, Nu, bn jT aH, y7, SA du, 5E 7o, i7 H9, w5 wZ 5w CE fi, xr ZK ob ys aK 4u, k9, o5, Cd, 4O Z9, cf DI, v0, h3, wN, mO, Fi QB 56 t6, Fs, M3, Cd, dm, 6v, k3 8g, Ry,
מישל חורי נבחר לשחקן המחזור בליגה א' דרום בחסות RICCO - מספר אחד במותגים
שחקן ההתקפה הצעיר כבש צמד ענק ברגע האמת של העונה מול אור יהודה והעלה את קבוצתו מעל הקו האדום לאחר שבועות רבים. חורי (21) חווה עונת פריצה יפה מאוד בליגה א' - '' החלום שלי הוא לפרוץ לרמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי אבל לכל דבר יש את הזמן שלו.''
מאת: אורי בבליקי | 11-05-2021 | 19:41

בסוף השבוע האחרון בני לוד הביסה 3-0 מוחץ את אור יהודה במשחק העונה של תחתית בית א' במחוז הדרומי. החבורה של יוסי חכים הגיעה למפגש בידיעה שכל תוצאה מלבד ניצחון עשויה להוריד אותה לליגה ב' וזה ניכר על השחקנים שהגיעו נחושים והציגו יכולת טובה.

 

מי שבלט מעל כולם בלוד הוא מישל חורי שחגג צמד אדיר שנתן ללוד את הניצחון. שחקן ההתקפה הצעיר (21) גדל במחלקת הנוער של מכבי יפו ובני יפו עד שהצטרף לבני לוד לפני כשנתיים. אשתקד השחקן הושאל לבית''ר רמת גן מליגה ב' שם כבש ארבעה שערים עד להפסקת הליגה. הקיץ חורי קיבל הזדמנות מחודשת בלוד וניתן לראות את השיפור אצלו ממשחק למשחק.

 

מישל חורי לאחר הזכייה : ''תודה שבחרתם בי לשחקן המחזור, התחושות טובות מרגשות מאוד. עשינו ניצחון גדול נגד אור יהודה, השיפור ביכולת שלנו שהתחלנו לשחק יותר אגרסיבי ולהיות יותר ביחד.''

 

השחקן התייחס גם למשחק הקרוב מול דימונה : '' אנחנו מגיעים דרוכים לכל אימון כדי לקבל עוד ועוד וביום שישי אנחנו נגיע לדימונה כדי לנצח. כל תוצאה אחרת תאכזב אותי כי עשינו צעד משמעותי עד עכשיו ואנחנו רוצים לעשות עכשיו את הצעד הכי חשוב כדי להבטיח סיכויים לעונה נוספת בליגה, מקווה שיהיה בסדר.''

 

לסיום, השחקן התייחס לעתידו : ''החלום שלי הוא לפרוץ לרמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי אבל לכל דבר יש את הזמן שלו''

מישל חורי חגג מול אור יהודה (צילום : דדי ברק)

הוסף תגובה
תגובות
  1. שחקן מוכשר (אחד שמכיר 12-05-2021, 13:12)
    שחקן מוכשר מאד.יגיע רחוק
  2. הוא שחקן ליגה ב (אוהד מרמורק 13-05-2021, 10:28)
    תפס יום נגד אור יהודה שעלת לשחק עם חברי הנהלה שהם בני 40 פלוס .איפה השחקן הוכח שהוא טוב
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות