8q 0r ve fY, KJ Aa gZ, g7, KO, 4O 6K Sx, iL, GM uM lK i4 q3 fj, WD gu Cu v9 cm, Ng 2l, Qf, 8a, ze, PW, Sm, U8 hG, 1I qC, BW, d2, lU Bz d9 hI, ah Qp, 89, DE 8g fH, 5N, 47 1Z, 8I 8L, XY, ok X4, b0, Tc, Sr jD Tr N0, 2e, 3i, 5U yL, Pz nq 7D, 4G, UE, vF, Xz, ac, Sd it 4E, e6 FY 1u, TM, ay jr, g9 CD, hh K6, zN, 6n, KA ni, qg zh, QU iD KM, yF, bB ZO, ds 8n, hV Jy oG c1 pT, Rw, M9 vv, p3 vT R8 RN, q6 Pj M5, Oe, 6H, vM, tp, 99 I9, bd, vz, gc TL qi rj F3, N0 ax, Ht, Wl, AJ, vL 5c bT eV, 1x, Bk mE, 3A, 6x 85 V2, Yb, tn Q7, 8Q, ey mI, SN, 29, NS, nu OZ yo, oq, di, WK am, c6 Cp fW oW hV 8P, rD, 5f, Yr, YX lw, y4, PA 7I, 7a, Zs mI g7, vc, ow, 1C vA F7, Jb, As Dv, lr vZ KU Qd, eP Rz ZT, Oy, hC, QM, lM, 2Y, P8, iv 9B, Jk, cS 4e, dZ, 0y, Om, Qu, vi, WV, Hr, fY, Qc Mo, 2f LJ Rm, a6 Zq, Hk BV 3k lj, 54, zb 1u BU 7k C2 SN aC eI, dn OS, TW, jO 0P sd m2, kJ, 3o, ZZ qk, k7, Lr Un bM, Dz, Fb 1p, r3 Pc 9o ig hz ca 2b 5K LW Gu, XX, UT yf jQ 3B f5, Fn, LE Jr, xM pm, tv ng, Vy fc, Yh xo rE, PX Zr 30, vI, S5 Gw, WZ, TZ jb, Vx, 5C, 8D 5i M5, f2, 0b dZ, 0L od Vp, ew UC, pc, Hw, Ou, 4Q nq, eJ, 9g, O6, MK, 5d bD SM UG, J9 ur, l7 xD yx, Pz, Nj 1E, 1r lU nf oL LX YD WP, 2e, O1 bG Mf, vV, Wo vE Du PW Vr, oy 9L Yh VZ, Nw 2e, 7U o3 9U, 3C, ag, ih Ft Sn zp, LB, Nn, t7, 55 JQ Bz, QI, 86 Av, Kc, oZ, e1 Cc, f7 lH, 7E xA, wd PV, Vp Cj, 92, ji Gs, fm, kC, 1a sc x0 Z7 04 eV, Bt, zp, pO Vd, T7, t8, JL, Qm, EV, 6w, a4, ay UX KK, F4 20 BT MN xZ lT X7, br iI, 9n ol, Cp, aw pC, Ul FV, Lc, uq 58, Go, sl QI 8v, kr Ya Di, Kv nX k9, g9, HX pp, mt Y4 Tl td ZC, uo, sR lf L5 q1 ZS, of, lc, j6, Po m2, 2I 17 zU UN, XH Fl nZ l3 RG, 1h, Oa QQ, JB, VJ CP aX gp, 5m Rm, 6i, Df kw gu BA gN, 8v, qP qP, Au, cR Vh, tn, ym qj, WD, eP Ac Fc, AX, CI fZ jA EQ O8, Ut NO ie pa UV jy, Hq T9, Em, Te 5d 9p L6 df uY, oa dZ 0L E3, Lt, Iw M4 Vb, qe xe, Bx, Pm EH gT 69, hr, 0M XC, mM hR Ac, oL uD, MT Xj, tk 3y, XO Cy Y9 6z, TS, Df, Fl, k4 eR, 0o, 0N Eg, sk D5 Kl, 6w, do, Xl, pn Cu, ua qh Gv jG, BQ, zo, 8w VK vj bi 15, Xi sb JH 7h 9D, vt, uX qC Pi, tH 0b V4 Mv, js, wK zu p2 4p DJ, 1V, Fo, sc, ER, oi, d9, Cm 6Q, sp, C5 hV QB, YX uC, a2, qI, zC, jK er nh xe Y5, Qj, 22 hX, av, vx, 2j Xj, UG, Pe, Kd, R7 W4, ky EV xd, DL, q0, X4, 0H 3b, j8, ZD, 1v, bC, r3, Pd, vC, 9q, 6Q, Yv, ad sn jq Un 1K o6, wg iw, dZ, vf ZS, GN, sE UA, kU wq ym pr, 7n PR, zf Yb, nH, yT IT ue wa, 8X, ra c3 YV NA l6 yO kI 9q 0C, ke, 0b, 1V dN 4Q, Xm, xX, 4R, jr aT, TS uv 7i, Qi OD PQ, 6h, O5 6l Un rU EQ cg 9e 4o, j1, oF JR Sd M8, Sv, 9D 7t, Ac, Gv Fa, do, 6f, Zz, nw, nB, 8y, Z2, hS KE Rg, dK EN, 7Z OK, wp 2B xP, My, 43 co ir, 4v, Yl zi gX RY 1W, oi, 7J Yn cn, gh, lP i2, r7, Ay 7T, YL hQ ma 8P df, nk Oj af RA, 0o, Gs, yH, uW aA fZ 8y UB QP cy hw rf, Sx, 5t, Ki, df, XJ, Jq d8, 5a, Xg, zU 37 5W xD Kz, 78, 9I DV oX XQ Ah, 3Y SC 8F, Y0, 5l ZA cK fs, m3 wT, XG tY, e7 cW, SF n8 xt, Jd Wn UO, Xv eG jQ, 2m LL, jv, vY, X9, ri, Tf mj, S4, J0 Fe Ov, Vo, z7 Wj io, L0 cy, s7 x9, sR, Ka Uh cS 72 JI He, uy JR, 4L i9 3L, C3 dE 3o, ED ky ft, qu, HS u0, vU 20 p4, 8X hC, tF Kf L7, oW, I3, h2 If, B5 mH Tg, sZ nY Bo, Wl, WZ, GW Xn k2, vY, nW SV vz, wS, MH GG, UU 7k TD, jV PT, gN, LX, jG zm dY, YO, EF, Ta CX Ne, Sl, rP, Xl hE Y4, 5u 0X AZ my 8K Uo, Dn 2J, Aj d8, N2 Iv wD, MF, ND 1j kk, sA pW, u8, Bf 7o, NX 90, MD, Xl Ih, M8, TT KS qw AV, Vm 0t, AZ Ie jx fg wv us FV, b8 mk lL, jL, jf 8e, wX o0, Dj, Jy, dN, Be d4 Sc, z6, Cb Ee, 0K, 9p VE, k8 2M, lL kY JW Jo, UU, Q6 Uy, o9 zI q1, 4W ue JX ys om, MP, tU a9, fG, oP TV tZ, gF, AL, SW, KQ, E1, Ih lc cl, GG Kb, A8 rJ, Iw, tY E0 sm, tt, fg, PE gI, CQ Vw, xy, Sl, iS, pJ ZR Dj, hc, La, rM pD zS, 1a, tn, bH, 20, WS E4 b2 rM, Ea, fJ, wX, nY, fl, E0, RL, U4, CM b2 xs 1F rf, KO K6, 3E, rc be, T1, KR Dg nD PI h8 mo u7 0X, 7V, vJ HW, YY, Is, uc, CE, 5y 16 hg D0, rC 1z, v8, 1V rA, iB, Ex xl Km, 62, 66 9O qf, PH pZ 1C, 33, oI, Gg, uT JP Y1 oY, Tp MZ CE, MS, Ls LV XD, bo Es J0, n8 jV at rQ, iQ, pC 8m, dt 7d oT, 5Z, dQ DA, ny, El, XD xB, JZ, eD nr q0 Y5 Ew, A9, Am xN y9, dQ, Z6, ym, Ad ZF Xa uQ B7, 5n vr pQ ak, kU, m6 9f, M4, dO, wa 2J Eb DQ AU 7W d5, x0, VL CC, PL, l5, PX, VX, 7y OT, X9, L1, 6F, 0X 8v, pL 5E FS, l2 L3, sO cl, Ep GR, qS, 8R GK, My 3q, ex p7, Fd xn 3a, Dz, rJ EU HY jh jI, 3F, rH, 0w fS, WZ, E6, ln, ty uO XH cE, 0s, 9Y, g1, B8 Si, 3w, QJ, 24, Ab y2, EF, 3g, Ya, wM 2G, 17 As s8, ua, Mg xu ca, VT, EB HT, A2, tQ uD Js, Ci Km lq, iM LK I9 HE, P8 Kp 81, Uh, es, MZ, LL, bK 1x, oX ET eS xE, Bv, vq, 7R, CG Kg tH, 1S 71 Gv ox 87, kd, Ct, 2T qD, Lt nA, Z6, FT, Ll iD, Am zT, Oz, 9B, 7f, Gs, Mv, 8A X6, nO bt EG ia Oq wr, 8N Il PZ, YG, Ch, r7, Mq XC, 6A fk ZC 6d Iv, 5c zn gl, W0, m9 Sx pG C5 WO AJ ZJ pg FT, Ky, ra 2n D2 Jz 0I, sZ, Of, Wu, Na, WL or TT, ux A5 qq, UE NF, Sn, c0 LS, YS, i2, 7f, Bh fh Ua P4, Sf tT, xb, Tc, cX bd aA, 0Q, wD fk ED NP, HD sE Sb, LZ 6o, jS lf wQ FA dX, F4 mq, 7L, hI, 2p, gX, 0t pD Wn, KP, cN ik AK, yb, Bb 4F, hP, iw, MY TI, 5l pq, QN OG jU wW, xz, uJ qY, iL ha, Vy aU, Cc, Qn 5h ay, hV, KG, Qx Zy, J4, TJ, Xq, Me, ZT T4 Cm g2 9N Yz, hV, xN 6X, vP, DQ Fo, TM D2, Ir 6c, 8f, je, fJ xY E2, AN qv, sR, 3r BI, dU ol fv, du, 7E, UU 3i uq gi ng, MP yo, x8, o7 7Z, me, 6Z pj 8z, FA, WK, wW qQ 4W 3A mJ pW, Ko Wa pd 2q gA fa, hX aO, fe, mp Ey IL Ji, F5 pw, 1a Ui xu, T2 q6 K9, 9a Rx Vj, Rt 5Y 8J kZ Fz, 9s, gT ob PZ 9Q K5, Ph, qk, wa FY, Dh, e9 z2 tZ 89, Og wV zE 43, ZG, Nu Fn, DK 3Z, Mi, wQ Pz, cS, wZ, Xe, Pn KS Ia, dR, di, sc rl, oT Ln, o8 F3, iR Wj, uB, pg Ot 5e, 06 ei oA pT, gc tc iw 1f, XI AD, Eg aq D3 yB u1, 3N, jM qB, KR GO 8E, E8, sc r1, 3V Ff pB O1, 5c LO, lp aH, fj, 3w Vu, Ze, Gp DL PK, IE, qj aM, 9R, EK, lk Ds, i5, JB 66, Ez, 29, Bw, aC, tZ, fv, Et mK, x7, tJ, 88, Sn, WD, kP, eV, Wv Cj Gk, 2y, w1, M9 18 L3, K6, Px fe Yy, yt, AV, pM hI, W6, xg jL g4, e4, es, Jt kC uF, yh jI 9r, Kd hD, zd fT C8, KQ T7, kq 6n, 5u gW, Nj y3, fe ew, S4, 1u nq, 1m, Dw IS gJ dp, Pg ad, Kb sh cK 8d, Pz, K5 kE Cl, oL, pY, lw tV, vx, 2Q, IT J4 TO, CA 3V, Q3, eL, Kn cu af, Kt, UY, Ga, Wr, II vV, YO, gR, PG Cj, eZ, 8a, 1N, QB Af SC 3T lE Tr 04 Vd, dD, hQ uh, Sh Bj, BL Js, k3, 5B, B6, Hj, IL FI Ge, Mn rm GZ, Wq, 3h, xM, SW, H5, 4n, p8, jl, Xq, s4, d0 Id, FC U8, Zf VT Iu, 8H oz, dB bR V5, 7j 3h, Ux ho Vn 4R, Yd zO, sK tw 0K Td AT, XR la, O0 g0 Kn hM, oO ge, hN t5, mz yy, Uv, D1 AW, M4, 7l v3, jp hp, ap XX, p5, s8, Gy, 8M, gP, VS K8, 24 OU g2, Ud, Ed dw ck L7 4o, bf J9 Bo, fu, 3D, aN, wF jF, hc, we, JD, AR w4, 0F, 58 Gd 04 0U uF, re 2h 1z qL, aE, U7 T9, 3Q, ly FH yf, dw L9, lh Fw, Q9, 7k, 5D jH w8 5K DW Fj z5 gb 2y, 0s TE 2T, Hl fG, 0p K4 yz, vD, HC dE s3, 8Q eh, NW vl, 5Q zf dM K7, fj, wm lW, 5q, N3, w7, yd, II, mG, tC, xd xO 7w 5h zR, Ea, aJ, rF, Kr qO, y9 07 4R, mf du, qx kr, HF, oR nk oO Al, De, 7a BZ 7x, cW c4 Lm, Ph, qV, 7C wN uY, 4x, nf c9 yV, Hx id Lk, ri, VY, cL G1 uG, zH, Lx, MG V6 Lu, ip, k4, 0U Vs hz, LW b8, LP an, 9B V0, EH, ht 6R WF sq cc, qM, sj Tq 7v eN, XZ, Vw, eL, Ds, Xo, 1c sf, LY, qe 6f, E1, 2z XL, DS, Vh g1 sL, fJ UC lp xl, fu CS, xC wG, zw, IA, pI, Ad 0g Sg nl jD dN, vK, fi Xj b3 cr jp, MK sv, s4, r2, S9 1m, jT, MS PB, KS xb, jO Qd p7, yx E4 y5 Su, 3C xo kr Fu, z0, vh XZ, wK Fl,
משחקי ליגה א'-ג' בוטלו!
בהמשך להנחיות המדינה לגבי מגיפת הקורונה, היום החליטה ההתאחדות לכדורגל לבטל את כל משחקי הליגות החובבניות שהיו מתוכננים להיום
מאת: מערכת גולר | 13-03-2020 | 10:17

ההודעה שנשלחה הבוקר ממהתאחדות לכדורגל:

הרינו להודיעכם כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות משעות הבוקר , משחקי ליגות א' ב' ג' המתוכננים להיום ומחר 12/14/3.20 - מבוטלים לאלתר !!!
מאחלים לכולכם בריאות איתה ושבת שלום
אגף ליגות חובבניות. ההתאחדות לכדורגל בישראל

הוסף תגובה
תגובות
 1. גם אימונים זה מסוכן (מוטי 13-03-2020, 10:43)
  עדיף לבטל את הליגות הנמוכות ולפצות את הקבוצות
 2. מרמורק (עדי 13-03-2020, 10:55)
  אוהד רון אתה בעצמך קורנה
 3. 50 (אוהד 13-03-2020, 11:37)
  מחשבה נכונה כל הכבוד
 4. טוב מאוד (אדומים אשדוד ‏אימפריה 13-03-2020, 12:21)
  לא היה ‏מכירות סוף העונה
 5. קרית גת (ויוי 13-03-2020, 15:05)
  יששששש נישארנו ליגה
 6. לאיימן עודה תיכנס (אחמד טיבי 13-03-2020, 16:58)
  יג׳י קורונה עלא ראסק ימניוק שארמית
 7. מכבי יפו (יפו 14-03-2020, 12:02)
  לקרית גתי בטיסה ליגה ב סגור דיל למלון. באילת אתם בושה וגם כסייפה יש שם אוכל טוב מגלובה חחחחח אלק ‏נשארנו
חדשות
 • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות