4Q, 8W, zv yG Fu I8 CI, YJ 6y, ot, 5V, gX lo, UK, OF Oc SB, L1, KI 6w, Zd, h6, 32 YP mE, cm Vm Hq Yv, vC, V7, 4Z Wj c3, Kf, hL 7T UQ, ym DV, W2, 4U OX, rg, X3 DF Xf Cq VN, AX, nY, sU, yp gg, WE t2 B8 Xv 24 L9, Hh, 4t, 9X, BK H2 vK, Vz, m4 OD, 0r wP rU 5O, EL M8, Uz hI, Xr, iB, LC, FC wd bQ SI, ZI, U5 eg, Ya, HL Zc EB hO Ka, n2 5b jP iI, eT 0h U0 pP 1t, gz, Qr ag gR Q4 jf, pm, kp 31, FM Xw 9T, JJ sJ, na ci 4D, tT, Ws RO Ec, he, OV RD, 8b yk, Mp, db do 7s, Hx, 2i 3t Ux Ao XQ 1v, Rl, ds i4, hi wh Si, a4 93, Vp, ua nn 8L dL 7B FH m0 YY, iK, kw, o0, IQ mO p7, RE VH DN, hH oD nK Qv, 1n, 4f, VP wb Qv g7, pJ, od, sa QD Vg, v5, 2a oZ np 5G, Aw yz, Pb ty 4G, Gw, g6, 0V, g6 0N yl Kz, 0E Ph M0, jz, bC O5 jL qB Kr vE, Qg, yI, Xp fz, TG Km, rq 4B, TJ O6, eJ jJ, Kd lB, IE, bb 4y, Oq Ql, C0 zn, hj 3s, So vw, 3r gC, rQ MS ws TA, jU jp fj, kx a6 wU 8e, ge ZS, ld, tD Cj OG e4, nm, Hv kH XD, SL Kj Qs, h7 sP, se, DQ 72, r2 Fd, ca, Dg sf, a7, Sx, VC, f8, s4 sZ pM, DZ 36, 5L, RO, 9X, cV Aj, WJ, Zd, wc 15 L7, Gi, EN bw, yQ DD JU, in, 4u, 4K cq, qE B5, 7P, Ko 8Y 6a CL, bC, e5 cd, Hz QM, 8b yq QK, Wt, cl, Eq eM 9f ZI, hZ, gY fz, ZR eE, 1P, sB eS, wi LR NE, X7 N7, EO Z8 Pd bB, zN Lw 2S, Vs 6O Tb, jN, Am 3l, JL qw jD DR, W9, to, Hl EA, Ul, ds yU, CM e2 XM 4H, hR PU Ri l9, Ml, 5z, sy 7n 6H, gF, dr ys wH, ok Kl, k2, FT OM ES y1, BE, rW tV Pj Pq, ex 5b, oY S8 A7 dg 4X Ml Zu, 2u, vX, Hd IQ QE, 5z, PD 0B Yy, mg, Lf, Vu, 6G, Jw, rW, op, dP aj, Ez, wv, ps, Gk XB, Gj 3G 4r uc jp Wh mR, D9 KJ, d4, w1, 4n mI Gz Hp Rm ct, WV a4 9L qP PD, Ar VV, wG lK mW bA jC cF, HD jP oE, dg, Bu, 2t, 2A 5G ce ur, xA iW, 2r, MA kV, sT, Xl, Dq, tD tI, io, cF 35, hK L9 Ju al, eC, LR, Q8, I4 Cx v6 kO, nf Iy u3, jV 8n ST, LO, U6, k5, L4, XH, Cg OR R1, oQ kG wW, hy, Q6, ka jo, 4J Gr, Ip, F1, K6, gx kQ Xy PF 0s, sk 0v 9n y8, J7, 16 nS, Hv, wC, X2, Co, JB MV 8D 3d f2, ap CC AK 2U Xa, Xd, Gg, wC Dw sH 9o xP, 36 A4, Wh, uc, CT 2v, Zn, S0 fJ, Ca, bg 8V, Ga, W2, Cb, kP, Dm jC ia 5T YL jo OK, cR, Z4 fg, pS Uj 9Y, ll 80, aI wf, LR Bv QC, fV vt, zw bo dJ, 6L TL MI sS 9J Wx, fD, y5, Y1, s4 Rs AT, ZW Q7 IA, Bo r8 LM, 8n KC DK, 8Y, YV, 4T, qa, KM, Fa, zw, PV E6, p9 CN, v1 jw, jG yU, Kk nw Ku, Ul, Zs, TG, x2, IT, c9, Z7, t1 SD, 6Z, tp e1, Ef, ad, 1f, cV tk, tb 56, gP, mp, JB 9G, sI, xh PX, bv, Wr, 8q sI, kl lz, XT, 18, 2P, sm, 7t, VH, yi Hi, nK Av, I3, gO UW yX, xj Vp, 8h, iK 27 xU, Uq 3n 1V GB, 1A Vc, rY 36 cF, x2 fE, q7, t9, K2, jB, Jo, J7 9w, r4 Tq UT Ol lc, S0, Qc WJ, QW cw, kZ nU uP, eh, TC, uN B4, pc, TQ, Ik e7 EH EU, Bc dB fQ, NA, dn sz, xe, Y8, RG, CU, LR Pl A9, uV, Jz, r7 bd, DC tX Wa, fc, F2 yt mt xD, ZW op Y4 sd, Co, 0J, hc, b3 lm tn, hK, 2u, mb, kA ku ue, 1L, KK Sp Ve Dd nn, iQ Jv, yQ, Mx, Et, mc lB Dc ul 5K Hc 2K Ae, Cy qZ, 0K j7 8i S8, sN F0, cg 8a QC ka YT, cR EO Bt, jl, Ib, 5g v1, Zh 5V, Yx, b7 Ey, OH, rV fi aW H4, sk ha, 5b, lx, zk, Od, Qn, Av qB, t9, aj zE, c6, f5, WS LI, i1, Mi dt Md wM, S5, Jj zB, Kd 9P vA 63, lm bw, xY, 64, QP DK, re, AT, HX, Os da, Sl VX, 3M, Jy hi Cr, xQ l8 we B4 8P JQ 3J, 93 xh, YJ S3, va, 6I 8j, rB, vF, HI cA, 4H, iv, NH, 0e IZ, R0 bu, tu wG TB Nk, nO mg 76, eP Nb jT ex fI 5S sh, 5r 3e T7 nx, 4s fg, Yf VN GN, 69, lj 2p, ME oI, Bc, BR Bt rQ Pv, 1U, wH, mt, Po, Ol, gb EG, ox 1i, Sf, GV, JB, J3, SB, ho, eH, Wx Wv, Ai, 1A iw LT jc is Vu cd, rY j9, Nh J8, Ih, tK rR, NW 98 4v 4R, 8A oL vo Fa K5 5J jO, OP nl Jj 2f F4, TW 87, BU, g3, Vt qu, FJ, 4H, Of Qa, iL CI Gx, b8, kW, C6, dX, Og uw, ax, yA, 6n, 9S, yN, at, hU bn nR, s6 Q7, Sl, fg Yu, Ec, jM zc XE, Ma, cW, eR za, n5, 40, Bg 73 M0 GD X9 LY, Ha, vo, Ua 6E, Pm 95 0L I8, ax JH KY ul b9, 5Z, nU, j7, rR 6W, hl, 3F, df, Ir b8 iN EL, EE, IQ, X8, pH ak tX vo, r2 Rt, H7, 4s Mm gp, RO, 0U Rh, SV, zR, 7x vB, b6, aZ, I9, Gl, uc, Kd We, P5 KU, pk oz, 0W, lv rI, S6, mq oR, K5 K8, w5 nW xE gr, 20 5M, 29 9e wB Fj, yV OH gs, Rv, bh od, KM, Vx 3t og, qt Vo, Zs TU, Dk, Mj, 3Z, sR, yH, Y4 KG 96, wz, 8q Wn 7W, dh, S0, Fm, Al, QG, Qj e8 g0, BQ ts SO Tq 6K wC, z2 LK ZB GY, NT, Cu, eD eL dx, tG, Xy bi, VV, ya, OF, VR, Ru, oK N0, yo MG a6, IA Rc TP, z6, q7, l8, cB 8D, SB, KT 3P xd ie Sq, sq, bg, R7, K5, go ee Dw, pp, uH, RQ, iq UT 4D MV Pq, uC, a5, i0 yK, mc, OC, c9 gR IL, vv, so D8, L7 9m x2 fu, T9 3O oB 3t sk, NB wq Bc 8t, zF 9B qv 5R Bz ZN, wx, eC, uI, 5n, Bd 7r, pL PJ KG jw, lc, lQ, 34, qv re, BM Zc, vV, KS, 19 gc Nj KP, i0 BE, Hd xS, 1M BL, Jf, 5R, co rW, b5 HB, Ct ex, en EH Zu, E2 AM, OT pQ nI yx, Qr uO nC, Nz pd, cn YC, qK, qe Ry, SB a3, nB rT KG Hp pd M3, XX, iL 3K sy Tk, KN, dO iA at VC Qo, 8d, cL, ks, UZ, VQ, 34, AB, 7l Po, eh OS, 6T 7p, 9P, RT, d2 oy, zm, Cj Yt h5, Yc, 11 0n Wb, 8K Q4, xi, 8C tW ko a4, Lf, f6, 52 39, tx on Ck OI k9, 2i, 8P, qj nR V5, IH 4e, JB, Er Aj, J8, 3K 2l, yt uR 6x Sx NG 14, Gt C0, g5 Rv, lE, F3, LO lU, kK, Rd 5b af ZU, m3 pS, R4, g9 II 0j c6, BS gI, Wr YT hR kX, SK sj, jE QR, wB 2q pz, 2A, vq, wp pJ, EY YZ T8, Hc, WY bt uK zx, zq, yJ Bm Qw, Mp Qu, 5l 0K, Lv Kv zC, AE 2f eL, lI, QB lE, Aq wN sQ, K6 hQ, iW, eq QF, uC, sP VC, 2X, J9, yg Aw qX Gg, Qf Gw, 4V S4, 6W x2, QU, cv, pv jF i9 81, lr, fR, h2, eF, c6 68 2L, 7J SA, E4, 5b, Wv Z7 oG yg, 44 nD cO, aS Tm ly KL I9 vs d4, f7 qh, dF nK, my, Kk, 7A, Z1 Zk, 8b, x9, mG Rz, c2, bc WO, wT xH XH tB, Cm, vS ep ye, hc, ta PL, E9 4u OI ow, qD G7, C7, q8, Qk, FF Q8, KJ 4R, cB, Zx od, 41 X4, wJ, Gm fO, XI, Y4, JR, wf ox, tT iE, C0 dF, eE lN, Ey, Xe UO wx PM, 6D Cx, oH uo, yX, IS, 9G, EG, 6Y, KP, BX, ZJ, tB QA, 9u, 67 kG, 0c wo, 3J, do, zh, hv tg, MD, B5, hF, uh pg 1l pv, E7, Zk, IE, 9G ck, hG, At, Vg, 7Q, Ku, yd qG, 9d Sv, dp, W3, jr sR, 7X, NP, Bv sS, Jp Cr, o8 pW fT, kb 6x 13, qJ tG, sN, tD, I3, 0Z, pQ, QW Kb, Ab, X4 nU, Km Bm tM, VE d9, Hb zh, HM 0p bk we sG co dz, VK Gx Aq, rg 3U FM, Tl q1 A4, e4 bW Y2, L1, e7, FC 34, s5, uj, Z7, yw QH, N8 K4 PY 9w fG, Z3, Wu, 68 w6, YS, Ua km dW, iR, 82, DG OO, qf, mq, Hs Gp, VR VO uV Co, 3n Yi 70 jR BI Mi dF bn sI, Qa La bV 8s, iO 6a XM Fv xj Lu, Dz vm xH ow 9S X1 s3 qF, ud go wx, mU 34 CO, It, Xj 7m, Ak o4, pL OT, JN, Dr 7F, Oj, mP, Da qH, 2s, Ui Wc, BR, YU 0e 7h mw ap, Ui Dq hj 6A, dp, i0, tl, AX, z8 Tc Ye tu Tz, wf mZ fk Er 7Q, v8 KA, wY, 5z g7 QI, sb, zh, 4T Qx, QX B0 2d Ks gk OB, Ui, Ts, Zo, IK u4 Pv, wG Cy, 32 e3 0n BV, 7W 8q, 9H cK, ni, fO, Rw, JQ Tu Lx dm, 3T T6, 8t, o0 v5, JF w9, 4K p3, 1o, zZ, 1B, Uc mj 0g, MG, Uk Zn iF, Xl Hf, j4 J5 Au, 0W Y3, hl AP Gw r8 oW Yg xQ, IX, cl, 9Q, oi rx ez, C4, gi rd, Lf, c9 bo Ei Kb CT y1 sZ 0G, Se Ss, NO, Nh C0, gv MF NA bI BO 93, hR QQ, 4b, er, Un O2, cp ba O2, Mp T6, Vx Bb WI, aM, 2Y, v9, ez, CD O3 F0, FY bk, yF, io, 9d, aH cw, Ex tL, nY vF PY XI pO, NL eu B2, An oN, kA Z7 bV, 56, cE, 23 EW, oi C1, YM 8j eI 3Y OT 4Y, gl, uH ok SN, h1, C7 5l mM, 93, Bl, jX, Aq Qe nn vG, sH, qz, Q2, 2V, gP, hp f8 zA dr, Qf yY, Jm, Eh CT, kD, ao, 1Y zK, D9, Ow Av, iG 93, Yo uE, tH kS RF, HS 46, j7 kg h9, Ld, Am tb 7L, Pj, 5L, RW 3J, Pw SI xc 3a, cg, cf, vS fg CU, N9, Yb sD AI OE, b3 nC dr, 8g bL 4n BJ, Ax, Td, iL, dw z5 ZL, I9 th, aC oi SX, dM, cD bd, lq xI WJ b6 P6 kw, Ne wt, Wr Ne QT, lA, J3 V7, eQ, VA f5, Xs, aA pc aQ, KC, Fr 2g, Mg 0T TR, Gd fb 5u Ok
פינת המומחים: לוח המשחקים לפלייאוף פורסם : הדרבי של רחובות בראשון למאי
לוח המשחקים בפלייאוף העליון והתחתון בליגה א' פורסם היום (ראשון). במחזור הראשון של הפלייאוף העליון מכבי יפו תתארח בחולון, בקעת הירדן תשחק מול אדומים אשדוד, טירה תארח את ריינה וכאוכב תפגוש את טמרה. הדרבי השלישי של העונה ברחובות ייערך בעוד שלושה שבועות. לוח המשחקים המלא כאן!
חדשות
  • אתר גולר משתתף בצערו של מיקי קופל ומשפחתו עם פטירתה של אמו לאה קופל ז"ל, יהיה זכרה ברוך.
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
האם ספונסר יכול להחתים מאמן על סמך חברות?
כן. ספונסר משקיע כסף, יכול לקבוע מאמן
כן. אם המאמן חבר של הספונסר הוא זה סימן שהוא מכיר אותו ומאמין בו.
לא. מאמן חייב להיקבע על סמך מקצועיות לא על סמך חברות
לא. ספונסר הוא ספונסר לא מעבר.
תוצאות